ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 3
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง-ลพบุรี-สระบุรี
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2552


กิจกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2552

กิจกรรม วันที่ 5 สิงหาคม 2552
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.