โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลน้ำผุด
จังหวัดสตูล

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

นายสงกรานต์ ภู่ระหงษ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้ถวายฎีกาตามหนังสือที่ สต 72801/148 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำพร้อมระบบประปาภูเขา สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0005/09348 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้มีหนังสือที่ นร 1108/1814 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ขอให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือกรมชลประทานได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยการก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลน้ำผุด

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

   
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 4, 5, 6, 9, 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ประมาณ 500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 500 ไร่

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1. โครงการชลประทานสตูล สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน
2. จังหวัดสตูล

 

ลักษณะโครงการ :

สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำขนาด 80 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 19,330 เมตร ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4, 5, 6, 9, 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎร หมู่ที่ 4, 5, 6, 9, 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ประมาณ 500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 500 ไร่


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

การพัฒนาแหล่งน้ำ เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน โดยงบประมาณที่ได้รับและแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

 

ความสำเร็จของโครงการ :

มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม มีจำนวนสมาชิก 500 ราย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

 
   


ที่มาของข้อมูล : โครงการชลประทานสตูล สำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน เลขที่ 173 หมู่ 4 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ที่อยู่....โครงการชลประทานสตูล โทรศัพท์ 074-770117 โทรสาร 074-770118

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.