สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นวันที่สอง

✨ วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

💻 ทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และผลการดำเนินงาน สมาชิกชมรมศิษย์เก่าศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ในปีที่ผ่านมา โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ดูแลรุ่นน้อง สานสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

🧑‍🏫 จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กง, กิจกรรมห้องสมุด, ห้องพยาบาล, สหกรณ์นักเรียน, การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “น้าพริกกล้วย” ในปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสิ้น 112 คน

☀️ ในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้ อำเภอท่าสองยาง ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สบู่กระดาษ, การงานอาชีพนักเรียน “ไม้กวาดดอกหญ้า” การสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น“การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์” และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนฯ

🧒🏻 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 81 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปะกาเกอะญอ ครูตำรวจตระเวนชายแดน และบุคลากรรวม 9 คน โดยครูใหญ่ และครูตชด. ทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าฯ มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 216 คน เป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรม เชื่อมโยงการพัฒนาในด้านต่างๆ ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน