หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
จังหวัดพัทลุง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   
แนวพระราชดำริ :
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้มีราษฎรกราบทูลของานทำจากพระองค์ท่าน พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุงให้ราษฎร เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติจริงแล้วนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง
   
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 1, 8, 10 บ้านครองชีพตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ราษฎรมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์มสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
2.เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไรให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
3.เป็นสถานที่เรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด
4.อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
1.สนับสนุนปุ๋ยเคมี เพื่อใช้บำรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 9 ไร่ ประกอบด้วยหญ้าแพงโกล่า พื้นที่ 4 ไร่ หญ้าซิกแนลเลื้อย พื้นที่ 3 ไร่ หญ้าพลิแคทูลั่ม พื้นที่ 1 ไร่ และถั่วไมยรา ถั่วท่าพระสไตโล กระถิน พื้นที่ 1 ไร่
2.สนับสนุนเสบียงสัตว์แห้งช่วงเกิดภัยธรรมชาติ จำนวน 2,000 กิโลกรัม และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วไมยรา ถั่วท่าพระสไตโล และกระถิน
3.แนะนำการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเลี้ยงแพะ
4.แนะนำการจัดการการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าเลี้ยงแพะ แบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียนและตัดตระกูลถั่วเสริม
 
ความสำเร็จของโครงการ :  
 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.