หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดลำปาง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
วัตถุประสงค์โครงการ :  
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน , สำนักงาน กปร.
   
ลักษณะโครงการ :
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง เป็นทำนบดิน ขนาดสันทำนบกว้าง 8.00 ม. ยาว 139.00 ม. สูง 20.00 ม. จำนวน 1 แห่ง มีทางระบายน้ำล้นแบบรางเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันกว้าง 8.00 ม. ยาว 250.00 ม. พร้อมท่อส่งน้ำ ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 90.00 ม. จำนวน 1 แห่งท่อแยก ขนาด 0.40 ม. ยาว 30.00 ม. จำนวน 1 แห่ง โครงการนี้อยู่ในแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จำนวน 21,750,000.- บาท
   

ผู้ได้รับประโยชน์ : ประโยชน์ที่ได้รับมีพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จำนวน 740 ครัวเรือน ประชากร 2,856 คน ได้รับประโยชน์โดยตรง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง เริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา ราษฎรในพื้นที่ได้ทำการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่อย่างชัดเจนและนอกจากนี้ก็ยังมีแผนในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2551 ขึ้นมาอีกเพิ่มเติมในพื้นที่การใช้น้ำจากฝายอีก 10 แห่ง ประกอบด้วย ฝายผักหละ ฝายปงเตา ฝายฝากีบ ฝายสบแม่ต๋ำ ฝายทุ่งหอ ฝายปงผักเฮียบ ฝายทุ่งงิ้ว ฝายผักกีบ ฝายห้วยตาดและ ฝาย โทกโหยด
 
ความสำเร็จของโครงการ :
การเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง จะสามารถส่งน้ำสู่หมู่ที่ 5 , 12 ต.บ้านเอื้อม ซึ่งปลูกพืชหลายอย่างได้แก่ ถั่วลิสง , อ้อย และถั่วเหลืองส่วนในฤดูฝนราษฎรนิยมปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 และข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวดอ) ผลผลิตก่อนมีอ่างเก็บน้ำข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง มีผลผลิตเพียงประมาณ 30 ถังต่อไร่ แต่เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ และปล่อยน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 50 ถังต่อไร่
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.