หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสระบุร

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กปร. ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ กปร. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยยาง (ห้วยพุแค) และลุ่มน้ำข้างเคียงเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตอนล่างบริเวณใกล้กับเขาหินปูนในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมักขาดแคลนน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมกับได้พระราชทานแผนที่ที่ทรงวางโครงการแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาวางโครงการเบื้องต้นสนองพระราชดำริ และหนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ควรพิจารณาสร้างทำนบดินปิดกั้นห้วยหินขาวที่บริเวณเขาหินปูน โดยเก็บน้ำให้มากเท่าที่สามารถกระทำได้สำหรับส่งไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทางตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ทำนา
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านเขาหินปูน ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 
วัตถุประสงค์โครงการ :

สามารถกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ สำหรับส่งไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทางตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ในการทำนาตลอดจนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน , สำนักงาน กปร.
 
ลักษณะโครงการ :

มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความจุ 880,306 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนและเฉลี่ยการแจกจ่ายน้ำ โดยการใช้ระบบท่อส่งน้ำเพื่อที่จะส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกด้านล่าง ประมาณ 2,500 ไร่ ขอบเขตของอ่างทั้งหมดมีพื้นที่ 495 ไร่ เป็นพื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด ประมาณ 220 ไร่ โดยมีอัตราระเหยของน้ำเฉลี่ย วันละ 1-1.5 ซม. พื้นที่บริเวณอ่างมีพื้นที่เหลือใช้เพื่อการสาธารณะได้ให้ราษฎรใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทัศนศึกษา


ผู้ได้รับประโยชน์ : เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนบริเวณโดยรอบ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและแหล่งที่มาของงบประมาณ
-       ปี  2538    วงเงิน                36,380,000               บาท               (จากสำนักงาน กปร.)
-       ปี  2539    วงเงิน                15,628,000               บาท               (จากสำนักงาน กปร.)
-       ปี  2540    วงเงิน                14,238,400               บาท               (จากสำนักงาน กปร.)
-       ปี  2541    วงเงิน                      87,000                บาท               (จากสำนักงาน กปร.)
-       ปี  2542    วงเงิน                  5,235,500               บาท               (จากสำนักงาน กปร.)

โครงการได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสระเก็บกักน้ำประจำไร่นา เพื่อจะได้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวมถึง 250,352 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่เพาะปลูกรวม 1,616 ไร่ และมีแผนงานที่จะสนับสนุนแก่ราษฎรที่เหลืออีกจำนวน 102 ราย ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นอีก

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาฯ ได้ทดลองและให้ความรู้แก่ราษฎร รวมทั้งขยายผลสู่พื้นที่เกษตรกร ในระหว่างปี 2540-2543 โครงการได้จัดอบรมการจัดการที่ดินและน้ำตามแนว "ทฤษฎีใหม่" พร้อมทั้งส่งเสริมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา

 
ความสำเร็จของโครงการ :

เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระหว่างฝนทิ้งช่วง จะเป็นโอกาสให้ไม้ผลและไม้ยืนต้นมีน้ำหล่อเลี้ยงได้ตลอด รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่วสลับหมุนเวียนกับการปลูกข้าวเป็นการบำรุงให้ดินดีขึ้น ทำให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นมาก การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวมาเก็บกักในสระน้ำประจำไร่นา ช่วยทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น ระดับน้ำใต้ดินก็สูงขึ้น ดังนั้น พืชสวนที่ให้ผลผลิตทั้งปี อาทิ กล้วย มะละกอ มีความเจริญงอกงามดี มีการเลี้ยงปลา ไก่ และเป็ด เพื่อบริโภค ก่อให้เกิดความพอเพียงและความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก

   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.