หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :
   
ที่ตั้งของโครงการ :
บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง ทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 22 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีความกว้างประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร มีลำห้วย 2 สายล้อมรอบพื้นที่ 3 ด้าน
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

-เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยการให้ความช่วยเหลือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ
-เพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และภูมิประเทศเป็นสำคัญตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆให้แก่ราษฎรลาว โดยให้การฝึกอบรม เพื่อให้ราษฎรลาวสามารถนำเอาความรู้วิชาการและวิทยาการต่างๆ ในด้านการเกษตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างจริง
-เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรลาวในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ดีขึ้น

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
สถานอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ , กรมวิชาการเกษตร , กรมประมง , กรมปศุสัตว์ , กรมชลประทาน , กรมพัฒนาที่ดิน , กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายลาวประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ , กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แผนกกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองนาทรายทอง และคณะทำงานศูนย์ฯ หลัก 22 ลาว - ไทย
 
ลักษณะโครงการ :
โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร หลัก 22 เป็นโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สปป.ลาว-ไทย ในด้านการเกษตรต่างๆ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการ เพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และลักษณะภูมิประเทศเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ ให้แก่ราษฎรชาวลาว โดยฝึกอบรมให้ราษฎรชาวลาวนำเอาความรู้ทางวิชาการและวิทยาการต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างของจริงและสุดท้ายเพื่อมุ่งส่งเสริม และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรลาวในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และใกล้เคียงให้ดีขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
ได้ถ่ายทอดความรู้ บทเรียนและประสบการณ์จากตัวอย่างจริงให้แก่ชาวบ้าน ตลอดจนนักพัฒนาชนบทของ สปป.ลาว โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร หลัก 22 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแนวงานหลัก 7 แผนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกันและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้หมุนเวียนกันเดินทางไปปฏิบัติงานใน สปป.ลาว เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
ความสำเร็จของโครงการ :

การพัฒนาแหล่งน้ำ , การขุดสระน้ำประจำไร่นา , การสาธิตการประมง , การปศุสัตว์ , การพัฒนาที่ดินและวิชาการเกษตร , การให้บริการพันธุ์ปลา , พันธุ์พืช , พันธุ์สัตว์ และการฝึกอบรมให้ความรู้จากของจริง เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง เกษตรกรที่ได้มาศึกษาดูงานทั่วไปสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้สูงขึ้น ฝึกอบรมให้ราษฎรชาวลาวนำเอาความรู้ทางวิชาการและวิทยาการต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างของจริง

 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.