หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสระบุร

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
ทรงมีพระราชดำริว่า “ถ้าทำโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี นี้ให้แบ่งพื้นที่ 15 ไร่ ออกมาสัก 3 ไร่ แล้วขุดสระน้ำเก็บกักน้ำไว้ช่วยในการปลูกข้าวจะทำให้ได้ผลทุกปี ได้ 40 ถัง ซึ่งจะได้ 10 เท่า ของปีที่ได้ผลไม่ดี หรือทำนา 15 ไร่ จะเท่ากับทำนา 120 ไร่ ในปีที่ได้ผลผลิตไม่ดี ทฤษฎีนี้ดูประหลาดแต่มันเป็นจริงอย่างนั้น และยังได้ปลาอีก ปลูกอย่างอื่นเป็นรายได้ ปลูกพืชน้ำก็ได้ การปลูกพืชบนนี้เขาก็เอาน้ำจากสระมารดได้ จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บริเวณพื้นที่ใหม่นี้ให้ปลูกข้าวเป็นหลัก ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลแซมบ้างเพื่อให้ชาวบ้านมีข้าวกินก่อนไม่ต้องซื้อ ประชาชนมีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 15 ไร่ ลองทำให้เหมือนของเขา พื้นที่แห้งแล้งขาดน้ำแต่ละแปลงให้มีน้ำของเขาแล้วสูบน้ำมาใช้ พื้นที่ของชาวบ้านถ้าทำคล้ายๆ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี เขาจะอยู่ได้ไม่ต้องให้เป็นศูนย์ศึกษา อยากเป็นอยากทดลองว่าจะทำอย่างนี้ชาวบ้านทำได้ไหม ราชการจะช่วยอะไรบ้าง เช่น ขุดสระให้ในพื้นที่ 3,000 ไร่ ทำได้ 200 บ่อ แต่ต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อน ทีหลังก็ปลูกไม้ผล ตกลงเราก็สนับสนุนได้ตกลงเอาแปลงที่ 3 เพื่อพิสูจน์ว่าราษฎรทำได้ไหม ให้วัด โรงเรียน ราชการ และมูลนิธิร่วมกัน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี นี้เป็นโครงการที่สามารถผนึกกำลังต้องไม่ลงทุนมากนัก ทำเหมือนชาวบ้านทำ ยอมให้เสียไปบ้าง ถ้าลงทุนทำมากไปหลวงจะทำได้แต่ชาวบ้านทำไม่ได้”

   
ที่ตั้งของโครงการ : ตำบลเขาดินพัฒนา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
เพื่อเป็นแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรนำรูปแบบแปลงสาธิตเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง 
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มูลนิธิชัยพัฒนา , กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ : เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนบริเวณโดยรอบ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

พื้นที่แปลงที่ 1 แปลงทดสอบ และพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานแปลงทดสอบ และพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน พื้นที่ 16.5 ไร่ ขุดสระน้ำพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เก็บกักน้ำได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่แปลงที่ 2 แปลงทดสอบ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 15.5 ไร่ กิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นการดำเนินการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 คือ การจัดสรรพื้นที่ทำกินเป็นสัดส่วน 16-35.5-24.5-24 ซึ่งแตกต่างจากสัดส่วนที่ทรงพระราชทาน คือ 30-30-30-10 เนื่องจากได้จัดแบ่งพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรก่อนที่จะได้รับพระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจังหวัดสระบุรี โดยการประสานและสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดทำโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรีขึ้น โดยพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดมงคลชัยพัฒนา จำนวน 2,500 ไร่ ทางโครงการฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 
ความสำเร็จของโครงการ :

 

   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.