หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงราย

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :
ที่ตั้งของโครงการ :

หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งต่าง  ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อส่งน้ำสนับสนุนระบบเหมืองฝายของราษฎรตลอดลำห้วยปู ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน
2.เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต่าง และบ้านใหม่เจริญประมาณ 320 ครัวเรือน ประชากร 967 คน 
3.เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนบ้านทุ่งต่างและโรงเรียนบ้านใหม่เจริญได้ตลอดปี

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน จังหวัดเชียงราย
 
ลักษณะโครงการ :

- พื้นที่รับน้ำเหนือหัวงาน 5 ตารางกิโลเมตร
- อาคารหัวงานสันทำนบดิน สูง 21 เมตร ยาว 149 เมตร กว้าง 8 เมตร
- ความจุที่ระดับเก็บกัก 374,100 ลูกบาศก์เมตร


ผู้ได้รับประโยชน์ : ชาวบ้านทุ่งต่างและบ้านใหม่เจริญ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ภายหลังจากที่กรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปูอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 และบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มีสภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และสามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังและการปลูกพืชไร่อายุสั้นเช่นถั่วเหลือง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ราษฎรในท้องถิ่นมีงานทำตลอดทั้งปีลดการอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ่
          โครงการชลประทานเชียงรายเข้าจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อ
          - ให้เกษตรกรบำรุงรักษาและบริหารการใช้น้ำด้วยตนเอง
          - ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
          - เพื่อให้มีการประสานและร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทางราชการกับเกษตรกร

 
ความสำเร็จของโครงการ :

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต่าง และบ้านใหม่เจริญ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 1,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่

 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.