หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงราย

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :
   
ที่ตั้งของโครงการ :
หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย    
ตั้งอยู่ที่พิกัด พิกัด พิกัด 47 QNB 438-731 ระวาง 4848 II
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

          1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง
          2.เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 2,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
          3.เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฏร ตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 217 ครัวเรือน ประชากร 1,000 คน จำนวน 9 หมู่บ้าน

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน
 
ลักษณะโครงการ : - สันทำนบดิน สูง 21.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร
- ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับสูงสุด 2,626,800 ลบ.ม.
- ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 2,145,000 ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำที่ใช้การ 1,879,500 ลบ.ม.

ผู้ได้รับประโยชน์ :  

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

เริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2547 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2549
          โครงการชลประทานเชียงรายเข้าจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         
          โดยกลุ่มเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1.การใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
          2.การใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์
          3.การใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงปลา (ควรกันเขตห้ามจับสัตว์น้ำไว้เพื่อให้ปลาขยายพันธ์)
          4.การใช้น้ำเพื่อการปลูกพืชด้านการเกษตร
             -จัดรอบเวรการส่งน้ำ โดยการส่งน้ำเป็นเขตๆ (กรณีน้ำต้นทุนมีจำกัด)
             -แบ่งปันน้ำเพื่อเสริมการทำนาในฤดูฝน เช่น เมื่อฝนทิ้งช่วง หรือฝนน้อยในบางช่วง
             -ในฤดูแล้งควรปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยการวางแผนการบริหารน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน

 
ความสำเร็จของโครงการ :

ภายหลังจากที่กรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านห้วยมะแกง หมู่ที่ 20 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มีสภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และสามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง นาปี และการปลูกกระเทียม กะหล่ำ ฟักทอง ขิง ผักกาดขาวปลี พริก ลำไย และการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้แก่ราษฏร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ราษฏรในท้องถิ่นมีงานทำตลอดทั้งปีลดการอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ่

   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.