หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดมุกดาหาร

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานแก่เจ้าหน้าที่ชลประทาน ณ วัดปทุมวรนารามราชวรวิหาร สรุปความว่า
“ควรเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนเนื้อที่ประมาณ 102,000 ไร่ โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และกำหนดพื้นที่โครงการฯ ออกเป็นเขตให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเอื้ออำนวยต่อการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมคือ เขตพัฒนาอาชีพเสริม เขตพัฒนาการเกษตร และเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า”
   
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการฯ ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองโดยดำเนินการในระบบปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์แบบและให้การจัดการในรูปของสหกรณ์การเกษตร
2.เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโดยจัดให้มีการพัฒนาอาชีพต่างๆ
3.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค ให้มีปริมาณเพียงพอ
4.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการทำลายป่าต้นลำธารโดยป้องกันรักษาป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คงสภาพเดิม สำหรับป่าที่ถูกทำลายแล้วก็ให้มีการฟื้นฟูกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน กปร.
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรตำบลกกตูม จำนวน 11 หมู่บ้าน ตำบลบ้านค้อ จำนวน 4 หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
          สำนักงาน กปร.ได้ประสานให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบบูรณาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจมาตามลำดับ โดยก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ฯลฯ ด้านพัฒนาป่าไม้ได้มีการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่า ทำให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ด้านการพัฒนาที่ดินได้มีการสำรวจวางแผนการใช้ที่ดิน และจัดที่ดินทำกิน ด้านการพัฒนาอาชีพได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การปศุสัตว์ การประมง และอาชีพเสริม ตลอดจนส่งเสริมระบบสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ
 
ความสำเร็จของโครงการ :
          โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้เปิดโครงการฯ จวบจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ซึ่งในภาพรวมราษฎรมีความเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ราษฎรสามารถรวบรวมผลผลิตไปขายในท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ เป็นการลดต้นทุนการขนส่ง และลดการถูกเอาเปรียบจากภายนอก ตลอดจนรู้จักการตลาดเพื่อผลิตพืชผลที่สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด ได้รู้จักการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติ แหล่งน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
          ปัจจุบันสามารถประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานทำสวนมะละกอ สวนยางพารา สวนส้ม ฯลฯ ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม มีรายได้เฉลี่ย ๒๘,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ปีพ.ศ. ๒๕๔๐) ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น ๔๖,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือนต่อปี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๖)
 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.