หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน
จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
แนวพระราชดำริ :

การดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ เป็นแนวทางหนึ่งในอันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎรข้างต้น ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริคือ การเน้นการปลูกพืชมากกว่างานด้านการปศุสัตว์ เนื่องจากในบางพื้นที่ที่จัดตั้งสถานีหรือพื้นที่ที่ราษฎรได้อาศัยทำอยู่นั้นไม่เหมาะสม ปริมาณน้ำที่ใช้ไม่เพียงพอ รวมถึงราษฎรบางส่วนอาจจะมีความชำนาญด้านการปลูกพืชมากกว่า ดังนั้น จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางเดียวกันกับฟาร์มตัวอย่างกล่าวคือ ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีเพื่อซึมซับความรู้และเกิดทักษะ ทั้งยังได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถานที่ดำเนินการปัจจุบัน รวม 18 สถานี

   
ที่ตั้งของโครงการ : ดอยม่อนล้าน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.จัดตั้งสถานีฯ เพื่อให้ความรู้แก่ราษฎรในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่อย่างจำกัด แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได้
2.ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า ทำการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำปิงตอนบนให้กลับคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม
3.สร้างงานให้ราษฎร ให้มีอาชีพ มีรายได้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4.สร้างชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด และสกัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่จะลำเลียงจากพื้นที่ตอนเหนือ ผ่านไปยังอำเภอเมืองเชียงใหม่
5.พัฒนาสถานีฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศน์

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
 
ลักษณะโครงการ :
สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูง 1,696 เมตร จากระดับน้ำทะเล  และเป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่สะลวม น้ำห้วยโก๋นไหลลงสู่น้ำแม่งัดที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ได้รับประโยชน์ : ชาวไทยภูเขา จำนวน 6 เผ่า ได้แก่ เผ่าลีซอ เผ่าม้ง เผ่ามูเซอ เผ่าอาข่า เผ่าลั๊วะ และเผ่ากระเหรี่ยง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป่า จำนวน 5,561ไร่ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน ปลูกป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้ฟืน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างในพื้นที่ 2,200 ไร่ เพื่อให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์ และจากการที่สภาพป่าคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมชมสถานีเป็นจำนวนมาก (ในปี 2551 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม จำนวน 6,000 คน) ซึ่งทำให้ราษฎรในพื้นที่และสถานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2551 สถานีฯ มีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 175,000 บาท
 
ความสำเร็จของโครงการ :

จากการเข้ามาร่วมดำเนินการกับทางสถานีของราษฎร ทำให้ราษฎรมีรายได้ควบคู่กับการได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันได้มีราษฎรเริ่มนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีคอยติดตามและให้การดูแลแนะนำ นอกจากนี้ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ลดลงจนทำให้ไม่ปรากฏการทำผิดกฎหมาย และราษฎรได้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี

   


ที่มาของข้อมูล หนังสือ โครงการสื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง" ครั้งที่ 2/2553
  http://www.chiangmai.go.th/project/monlan.html


ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.