หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

พระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
แนวพระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ธุรกิจในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2531 ได้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง สร้างความเสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญเนื่องมาจากปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านอำเภอหาดใหญ่ มีระดับสูงล้นตลิ่งแล้วไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณกลางเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้างน้ำที่ไหลบ่าเข้ามานั้นได้ท่วมพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และท่วมขังมีความลึกมากทำให้สภาพเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมของอำเภอหาดใหญ่และทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายอย่างไม่เคยปรากฏ เช่นนี้มาก่อน การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยด้วยวิธีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่คลองอู่ตะเภาและลำน้ำสาขา เพื่อสกัดน้ำจำนวนมากไม่ให้ไหลลงมายังเมืองหาดใหญ่นั้น คงไม่สามารถดำเนินการได้  เพราะไม่มีทำเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้ ดังนั้นการแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการ น่าจะได้แก่การขุดลอกคลองระบายน้ำที่มีอยู่ พร้อมกับขุดลอกคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกให้สามารถระบายน้ำและแบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภาที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็วทั้งนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบผังเมืองให้มีความสอดคล้อง  และได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย

   
ที่ตั้งของโครงการ :

ตำบลบางกล่ำ   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

ช่วยบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ :
โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังเป็นแหล่งสำรองน้ำจืด เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

การบริหารจัดการน้ำป้องกันเมืองหาดใหญ่ แบ่งเป็น 3 แนวทางหลักคือ ด้านต้นน้ำ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง ของจังหวัดสงขลา คือ อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำคลองหลา และอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ซึ่งมีความจุรวมกัน 84.161 ล้าน ลบ.ม. ด้านกลางน้ำ บริหารจัดการโดยให้ปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภาไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ไม่เกิน 465 ลบ.ม./วินาที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือ ผันอ้อมเมืองหาดใหญ่ลงคลองระบายน้ำ ร.1 ออกทะเลสาบสงขลา ด้านปลายน้ำ เร่งระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้ทำการขุดลอกคลองธรรมชาติสายหลักและสายรอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 สาย การบริหารจัดการน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ใช้ข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า จากระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา มีจุดเฝ้าระวังเพื่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ 3 จุด ประกอบด้วย สถานี X 173 A (บ้านม่วงก็อง) อำเภอสะเดา , สถานี X.90 (บ้านบางศาลา) อำเภอคลองหอยโข่ง และประตูระบายน้ำคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และบุคลากร เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 50 เครื่อง รถขุด 5 คัน รถบรรทุก 5 คัน เรือขุด 1 ลำ รถแทรคเตอร์ จำนวน 4 คัน และรถเครน 2 คัน รวมทั้งจัดแบ่งกำลังคนเพื่อรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ

 
ความสำเร็จของโครงการ :
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.