หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง
จังหวัดยะลา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

   
แนวพระราชดำริ :

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชดำริกับ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองค์รักษ์ ให้จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาความว่างงานและเพิ่มรายได้ให้ราษฎร โดยพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองค์รักษ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ ได้คัดเลือกพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านจำปูน ตำบลท่าธง และหมู่ที่ 4 บ้านอูเปาะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้ชื่อโครงการว่า " โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ "

   
ที่ตั้งของโครงการ :

พื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านจำปูน ตำบลท่าธง และหมู่ที่ 4 บ้านอูเปาะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

   
วัตถุประสงค์โครงการ : 1.ช่วยจ้างงานให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว
2.ให้ราษฎรได้เรียนรู้ทำการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อย่างถูกหลักวิชาการ
3.ให้ราษฎรได้ร่วมกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน และมีมาตรการระวัง ป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยะลา
 
ลักษณะโครงการ :

1.จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ บนพื้นที่ 138 ไร่ ในปี พ.ศ.2549 และขยายพื้นที่เป็น 245 ไร่ ในปี 2550
2.จ้างงานราษฎร จำนวน 150 คน โดยให้ราษฎรในพื้นที่รอบโครงการหมุนเวียนกันมาทำงานเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว
3.จัดทำโครงการเลี้ยงแพะนมให้มีจำนวนเพียงพอที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำนม(พาสเจอร์ไรส์) ออกจำหน่าย


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรบริเวณโครงการ


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

1.กิจกรรมด้านการปรับพื้นฐานโครงสร้างและอำนวยการ

 • การปรับพื้นที่โครงการ
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ขุดเจาะบ่อบาดาล
 • สร้างถนนภายในพาร์ม
 • ก่อสร้างอาคารสำนักงานฟาร์ม
 • ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ
 • ก่อสร้างป้อมยาม
 • ก่อสร้างห้องจำนวน 2 หลัง
 • สร้างศาลาทรงงาน

 2.กิจกรรมด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงแพะนมให้มีจำนวนพอเพียงที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำนม (พาสเจอร์ไรส์) ออกจำหน่าย โดยเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2549-2550 แล้ว ดังนี้

 • ก่อสร้างโรงเรือนแพะนม จำนวน 3 โรง สำหรับเลี้ยงแพะนม จำนวน 200 ตัว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551สร้างโรงเรือนแพะนมเพิ่มเติมอีก 1 โรง ซึ่งปัจจุบันมีแพะทั้งสิ้นประกอบด้วย
  • แพะเพศเมีย จำนวน 224 ตัว
  • แพะเพศผู้ จำนวน 9 ตัว
  • ลูกแพะ จำนวน 39 ตัว
  • แพะรุ่นเพศเมีย จำนวน 22 ตัว
 • ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 4 โรง ซึ่งปัจจุบันเลี้ยงสัตว์ปีก ประกอบด้วย
  • เป็ดอี้เหลียง
  • เป็ดบาร์บารี
  • ไก่เบตง
  • ไก่พื้นเมือง
  • ห่าน
  • เป็ดเทศ
  • การเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 20 กระชัง
  • การเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 12 บ่อ
  • การเลี้ยงปลาในร่องสวน จำนวน 51 ร่อง
  • ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ 12.5 ไร่ ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
  • ก่อสร้างคันป้องกันน้ำขนาดหลังคัน กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมขุดคูน้ำ-เก็บกักน้ำ ขนาดปากคูกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
  • ปรับปรุงขอบสระเก็บน้ำเดิม ขนาด 9.50 ไร่
  • ปรับปรุงคันสระเก็บน้ำเดิม ขนาด 1 ไร่

3.กิจกรรมด้านการประมง ได้แก่ ชนิดปลาที่เลี้ยงประกอบด้วย ปลาทับทิม ปลานิลดำ ปลากดเหลือง ปลาจราเม็ด ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลาดุก ปลาสวายปลาไน พร้อมทั้งสร้างอาคารแปรรูปด้านการประมง จำนวน 1 หลัง อาคารโรงเพาะฟักลูกปลา จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประมง 1 หลัง
4.กิจกรรมด้านการเพาะเห็ด ซึ่งประกอบด้วย โรงเพาะเห็ด จำนวน 5 โรง โรงผลิตก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 1 โรง
5.กิจกรรมด้านการผลิตปุ๊ยชีวภาพ สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2 โรง ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พ.ด.2 และ พ.ด.1 ปลูกหญ้าแฝกตามขอบสระ และแปลงเกษตร
6.กิจกรรมด้านการปลูกพืชผักพืชไร่ ปลูกพืชผักพืชไร่ จำนวน 27 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง พริกขี้หนู พริกหยวก พริกนุ่ม แตงกวา ถั่วฝักยาว บร๊อกโครี แตงโม ข้าวโพดหวาน ผักหวาน มะเขือเทศ แตงร้าน แตงไทย มะเขือยาว ฯลฯ

 
ความสำเร็จของโครงการ :

-ราษฎรมีงานทำมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว และราษฎรได้เรียนรู้ทำการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อย่างถูกหลักวิชาการ ราษฎรได้ร่วมกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน และมีมาตรการระวังป้องกัน ตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย จ้างแรงงานราษฎร จำนวน 150 คน โดย ให้ราษฎรในพื้นที่รอบ โครงการหมุนเวียนกัน มาทำงานเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว-จัดทำโครงการเลี้ยงแพะนมให้มีจำนวนเพียงพอที่จะจัดตั้งโรงงาน ผลิตน้ำนม (พาสเจอไรซ์) ออกจำหน่าย เลี้ยงแพะนมจำนวน 300 ตัว พร้อมจัดทำแปลงหญ้าอาหาร แพะให้พอเพียงกับปริมาณแพะที่เลี้ยง จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำนมบรรจุขวด ออกจำหน่ายตลาดในท้องถิ่น และตลาดในจังหวัดใกล้เคียง
-เลี้ยงเป็ดอี้เหลียง 400 ตัว และจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการทำฟาร์มตัวอย่างทั้งด้านการเกษตร, ปศุสัตว์ และการประมง จัดวางระบบการป้องกันภัยพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้ราษฎรที่ปฏิบัติงานอยู่ ในพื้นที่ได้ ้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.