หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

   
แนวพระราชดำริ :

ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่ง โดยจัดหาพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อจัดทำฟาร์มตัวอย่างแห่งที่ 2 ของจังหวัด โดยใช้ที่ราชพัสดุ หมู่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีระบบส่งน้ำชลประทานที่สมบูรณ์ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังรวมพื้นที่ทั้งหมด 1,005 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ในการนี้ได้จัดสรรพื้นที่ให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 1 (สถานีอ้อย) และราษฎรเช่าบางส่วน คงเหลือพื้นที่จัดทำฟาร์มตัวอย่างฯ 721-0-28 ไร่ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นมา ซึ่งนับเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ลำดับที่ 46 ของประเทศ

   
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 3 บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1)เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานของราษฎร โดยให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและยังไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ดินของตนเนื่องจากน้ำท่วมขังรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ตำบลสีบัวทอง และบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างให้มีงานทำ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
2)เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนของราษฎรให้สามารถดำเนินการได้ผลผลิตจำนวนมากอย่างถูกหลักวิชาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ
3)เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำหรับผลิตอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ ราคาถูก หาซื้อได้ในท้องถิ่น ตลอดจนขยายผลไปสู่ การค้าและประชาชนในพื้นที่ทั่วไปโดยไม่เน้นผลกำไร
4)เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ “ฟาร์มตัวอย่างของภาคกลาง” ทั้งนี้พื้นที่ตำบลสีบัวทองเป็นที่ราชพัสดุมีพื้นที่จำนวนมากทำเลเหมาะสมและคุณสมบัติของดิน มีศักยภาพเหมาะกับการทำการเกษตร
5)เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง

 

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

 

 
ลักษณะโครงการ :
1.จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง และจ้างแรงงานราษฎรเพื่อให้ราษฎรมีรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนตลอดจนพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ “ฟาร์มตัวอย่าง” และแหล่งจ้างแรงงานของภาคกลาง
2.พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งจะดำเนินการสร้าง “อนุสาวรีย์วีรชนคนแสวงหา” เพื่อเป็นเครื่องช่วยน้อมนำให้ระลึกถึงวีรกรรม คุณความดีของวีรชน ที่เป็นผู้เสียสละประกอบกิจเป็นคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย ในการทำศึกกับพม่า ณ ค่ายบางระจัน และเพื่อเป็นที่รวมพลังใจ ศรัทธาความนิยมนับถือของประชาชน และเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนไทยสืบต่อไป

ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง และบริเวณใกล้เคียง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ปัจจุบันมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ประกอบด้วยแปลงพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและโรงเรือนต่างๆ 17 ไร่ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ (สำนักพระราชวัง) 17 ไร่ โรงงานทำเซรามิก 8 ไร่ ที่ทำการฟาร์ม5 ไร่ ธนาคารข้าว 4 หลัง พลับพลาที่ประทับ 1 หลัง สระน้ำพัฒนาที่ดิน 15 ไร่ แปลงไม้ผล 14 ไร่ แปลงปลูกผัก (สำนักงานเกษตรจังหวัด) 17.5 ไร่ โรงเรือนเพาะเห็ด 52 โรง 12 ไร่ แปลงสวนป่า 10 ไร่ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ปลูกไม้ผลและสวนป่าระยะ 2 จำนวน 263 ไร่ แปลงเลี้ยงสัตว์ 54 ไร่ แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 15 ไร่ แปลงเลี้ยงสัตว์น้ำ 44 ไร่ แปลงปลูกข้าว 70 ไร่ สถานีอ้อย 307 ไร่และจัดสรรให้ราษฎรเช่า 17 รายประมาณ 85 ไร่

 
ความสำเร็จของโครงการ :

1.เป็นแหล่งจ้างแรงงานของราษฎร ผลการดำเนินงาน ได้มีการจ้างแรงงานของราษฎรที่ประสบอุทกภัย และประชาชนในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง และบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามาทำงานใน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เพื่อมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมีการจ้างแรงงานทำงานในฟาร์มฯ แล้ว รวมทั้งสิ้น ๓๙๕ คน แยกเป็นแรงงานจาก ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง แรงงานจากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

2.เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการปลูกพืชผัก พืชสวน ชนิดต่างๆ ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสุกรและแพะ ส่วนด้านประมงมีการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศการเลี้ยงกุ้งก้ามกาม รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นธนาคารข้าว ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ประชาชนสามารถ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลผลิตการเกษตรได้ในท้องถิ่น และราคาถูก ทั้งนี้ ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลผลิตในฟาร์ม จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มุ่งเน้นจำหน่ายคนงานในฟาร์ม และประชาชนใกล้เคียงที่เข้ามาซื้อในฟาร์ม แต่ปัจจุบันผลผลิตได้ ทยอยออกมากขึ้น และหลากหลายชนิด จึงได้มีการจำหน่ายผลผลิตสู่บุคคลภายนอก เพิ่มขึ้นทั้งจำหน่ายในฟาร์มแก่คณะศึกษาดูงาน มีพ่อค้าจากตลาดแสวงหา สิงห์บุรีและสุพรรณบุรี เข้ามารับซื้อในฟาร์ม ส่งจำหน่ายตลาดอ่างทอง ส่งร้านศิลปาชีพฯ (ตลาด อตก.) และส่งไปจำหน่ายในงานสำคัญต่างๆ เช่นงานศิลป์แผ่นดิน ณ.สวนอัมพร เป็นต้น ปัจจุบันได้ประสานกับประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองและบริษัทศรแดงในการหาช่องทางตลาด โดยได้รวบรวมผลผลิตจากฟาร์มฯ เพื่อส่งให้กับ ร้าน HOT POT และกลุ่มเซ็นทรัล

 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.