หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริหาทางช่วยเหลือและเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520

   
ที่ตั้งของโครงการ : ตำบลโป่งทุ่ง  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ สำหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน
2.ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางเลือกต่างๆ และพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
3.ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
 
ลักษณะโครงการ :

อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ


ผู้ได้รับประโยชน์ :

1.สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
2.สามารถส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ตูบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ราษฎรตำบลโป่งทุ่งสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
4.เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ก่อสร้างกั้นลำห้วยแม่ตูบ ซึ่งเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของห้วยแม่หาด เป็นสาขาของแม่น้ำปิงฝั่งซ้าย มีลักษณะโครงการดังนี้
-  ประเภทโครงการ อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
-  ที่ตั้งโครงการ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า พิกัด 47 QMV 754-763 ระวาง 4744-I ลำดับชุด L7018
-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างฯ ประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร
-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก + 1,075.00 ม.(รทก.)
-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน +303.95 ม.(รทก.)
-  ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงานประมาณ 18.50 กม.
-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 994.90 มิลลิเมตร
-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 96.60 วัน
-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี 904.90 มิลลิเมตร
-  ปริมาณน้ำไหลผ่านจุดที่ตั้งโครงการเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 30.155 ล้าน ลบ.ม.
-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด 149.14 ลบ.ม.
-  ระดับน้ำสูงสุด +331.37 เมตร (ร.ท.ก.)
-  ระดับน้ำเก็บกัก +329.95 เมตร (ร.ท.ก.)
-  ระดับน้ำต่ำสุด +309.27 เมตร (ร.ท.ก.)
-  พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก 6.00 ตารางกิโลเมตร
-  ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 39.00 ล้าน ลบ.ม.
-  ความจุอ่างฯ ที่ระดับต่ำสุด 0.50 ล้าน ลบ.ม.
-  ระดับสันเขื่อน +333.95 เมตร (ร.ท.ก.)
-  ความยาวตามแนวสันเขื่อน 120.00 ม.
-  ความกว้างสันเขื่อน 8.00 ม.
-  ความกว้างฐานเขื่อน 180.00 ม.
-  ความสูงตัวเขื่อน 30.00 ม.
-  ลาดหน้าเขื่อน 1 : 3
-  ลาดท้ายเขื่อน 1 : 2.5
-  ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 19+330 กม.
-  ระบบส่งน้ำ คลองสายซอยและซอยแยก จำนวน 14 สาย รวมยาว 20+390 กม.
-  พื้นที่ชลประทาน ประมาณ 14,375 ไร่

 
ความสำเร็จของโครงการ :

นายจำรัส ทิพย์ใหญ่ ราษฎร หมู่ ๑๐ บ้านแม่บวนเหนือ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นทำให้เกษตรกรสามารถเพราะปลูกแบบไร่นาสวนผสมได้ตลอดทั้งปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
“ผมทำนา ไร่ลำไย แปลงถั่วเหลือง พอหมดฤดูนาปีแล้ว เขาก็ปล่อยน้ำมาเป็นช่วงๆ มีการทำทางน้ำไหลให้ด้วย พอถึงที่นาใครก็ผันน้ำไปทำการเกษตรได้ ตอนนี้ผลผลิตต่อไรจากปีละ ๒-๓ พันบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๒-๓ หมื่นบาทแล้ว ถ้าไม่มีโครงการของในหลวงชีวิตคงไม่ดีขึ้นอย่างนี้”


 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.