หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :

ตามที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนักระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2542 ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลหัวหินและวังไกลกังวล เนื่องจากระบบระบายน้ำในเขตอำเภอหัวหินไม่สามารถรองรับน้ำฝนดังกล่าวได้ในกรณีที่เกิดอุทกภัยอย่างหนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายดิสธร วัชโรทัย ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง และนายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ ด้านควบคุมงานก่อสร้าง กรมชลประทาน ให้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลหัวหินและวังไกลกังวล และต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ได้มีการประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกลกังวล โดยมีนายดิสธร  วัชโรทัย ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการการตามแนวพระราชกระแสโดยด่วน

   
ที่ตั้งของโครงการ :

พื้นที่ดำเนินการของโครงการ คือ พื้นที่ในรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้แก่ พื้นที่ในเขตเมืองหัวหินและตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งในส่วนที่มีผลกระทบโดยตรงจากการเกิดน้ำท่วม คือ บริเวณเขตชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน, ชุมชนเขาตะเกียบ, และบริเวณแนวถนนเพชรเกษมที่เกิดน้ำท่วม และในส่วนที่ไม่มีผลกระทบแต่เป็นพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้ำ คือ บริเวณชุมชนรอบนอกด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจและพื้นที่สำคัญ ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกบริเวณพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกให้ไหลลงคลองระบายน้ำ  ซึ่งจะก่อสร้างใหม่ตามแนวด้านฝั่งตะวันตกของทางรถไฟ โดยการระบายน้ำส่วนนี้ให้ไหลลงคลองธรรมชาติที่จะดำเนินการปรับปรุงและขุดลอกใหม่

2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ฝนตกหนักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในบริเวณใกล้เคียง

3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ฝนตกหนักในพื้นที่

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ :
-สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่พระราชฐานวังไกลกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับราษฎรที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นการบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดกับที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และระบบสาธารณูปโภค คิดเป็น มูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 10 ล้านบาท
-ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมือง น่าอยู่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
 
ความสำเร็จของโครงการ :

โครงการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตวังไกลกังวล
เป็นงานที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานงาน และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2542 โดย มุ่งเน้นไปที่ระบบระบายน้ำในเขตวังไกลกังวล เนื่องจาก ฝนตกหนักในเขตพื้นที่รับน้ำฝนเหนือคลองทะเลน้อย แต่ ไม่สามารถระบายน้ำผ่านอาคารรับน้ำคอนกรีตปลายคลอง ที่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างไว้ข้างถนน เพชรเกษมได้สะดวก เมื่อระดับน้ำในคลองสูงขึ้นจึงไหล บ่าข้ามถนน แล้วไหลเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของวังไกล กังวลและบ้านเรือนราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2542 ซึ่งได้แก่ การจัดทำคู ระบาย น้ำและยกระดับถนนรอบสระน้ำจืด เพื่อเป็นคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสระน้ำจืดเมื่อเกิดน้ำท่วม และ ปรับแต่งสภาพภูมิประเทศเพื่อให้เป็นทางผันน้ำ (Water Way) สามารถระบายน้ำได้ประมาณ 15.25 ลบ. ม./วินาที ลงทะเลน้อย แล้วระบายออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด พร้อมก่อสร้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ (Landscape) บริเวณรอบสระเก็บน้ำจืด เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่วิ่งออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลหัวหิน “สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
2.โครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ส่วนเหนือของเทศบาลเมืองหัวหิน
มีพื้นที่ตั้งแต่แนวสนามบินหัวหินไปตามแนวถนนเพชรเกษมทางทิศใต้ จรดสี่แยกไปน้ำตกป่าละอู ประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อย 7 ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำที่ต้องระบายลงสู่ท้องละเทเพื่อป้องกันน้ำท่วมเท่ากับ 72.20 ลบ.ม./ วินาที โดยมีการออกแบบให้ใช้คลองระบายน้ำหัวหิน ทำหน้าที่ดักน้ำจากพื้นที่รับน้ำด้านในและผันน้ำลงสู่ทะเล โดยทำการปรับปรุงคลองธรรมชาติเดิม จำนวน 4 สาย ได้แก่ ห้วยสนามบิน, คลองโคกเกลือ, คลองบางเกวียน หัก และคลองนิน เพื่อทำหน้าที่ผันน้ำจากคลองระบายน้ำหัวหินให้ออกสู่ทะเล ซึ่งปัจจุบันคลองดังกล่าวทั้ง 4 สาย ได้ดำเนินการปรับปรุงขุดลอกแล้วเสร็จสามารถระบายน้ำได้ตามวัตถุประสงค์
3.โครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ส่วนใต้ของเทศบาลเมืองหัวหิน
มีพื้นที่ตั้งแต่แนวถนนเพชรเกษมบริเวณสี่แยกไปน้ำตกป่าละอูไป จนถึงพื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ ประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อย 4 ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำที่ต้องต้องระบายลงสู่ท้องทะเลเพื่อป้องกันน้ำท่วม เท่ากับ 71.10 ลบ.ม./วินาที โดยทำการขุดลอกและขุดขยายธรรมชาติจำนวน 2 สาย ได้แก่ คลองตะเกียบและคลองเทียม เพื่อ ทำหน้าที่ระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ แต่ในส่วนของคลอง ตะเกียบมีบางช่วงไม่สามารถขุดขยายตามแบบได้ เนื่องจาก ติดปัญหาในเรื่องที่ดิน จึงไม่สามารถระบายน้ำได้ใน ปริมาณที่ออกแบบไว้
4.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549
จากเดิมที่ได้พิจารณาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกล กังวล โดยได้พิจารณาออกแบบคลองดักน้ำด้านทิศเหนือให้มีแนวขนานไปกับทางรถไฟ โดยผันน้ำให้ไหล ระบายออกสู่ทะเลที่คลองบางเกียนหักและคลองดักน้ำด้านทิศใต้ให้มีแนวขนานไปกับทางรถไฟ โดยผันน้ำให้ ไหลระบายออกสู่ทะเลที่คลองเทียมนั้น จากการจากการติดตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯที่ได้กำหนด ไว้ พบว่า การก่อสร้างคลองดักน้ำทางด้านทิศเหนือและคลองดักน้ำทางด้านทิศใต้ มีปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานโครงการ ทั้งในส่วนของการพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินในขอบเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ ในส่วนของราษฎรที่รุกล้ำปลูกบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในเขตพื้นที่ของการรถไฟ ทำให้การ ดำเนินการก่อสร้างคลองดักน้ำในส่วนนี้ค่อนข้างประสบปัญหาและล่าช้า ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะปรับแผนดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่มีปัญหาค่อนข้างน้อย โดยให้ หน่วยงานทหารช่าง เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีรายละเอียดในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1.งานขุดลอกและขุดขยายคลองระบายน้ำเขาตะเกียบ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถดำเนินงานขุดลอกและขุดขยายคลองระบายน้ำเขาตะเกียบได้ หลังจากดำเนินการขอใช้ที่ดินจากเอกชนบริเวณปลายคลองเขาตะเกียบ ซึ่งมีจำนวน 9 ราย ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการ ซึ่งเอกชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงยินยอมยกที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยได้ทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมของ ราษฎรในหมู่บ้านเขาตะเกียบที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยเป็นประจำทุกปี โดยมีงบประมาณในการ ดำเนินงานประมาณ 1,058,261.36 บาท
2.งานขุดคลองดักน้ำด้านทิศใต้ (ระยะเร่งด่วน)
ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกล กังวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีความเห็นว่า คลองระบายน้ำด้านทิศใต้ตามแผนงานเดิมที่ได้วางไว้ เป็น โครงการที่มีราคาค่าก่อสร้างสูง และมีผลกระทบกับราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ของการทางรถไฟแห่งประเทศไทยเป็น จำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาท่วมที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง จึงขอให้ทางกรม ชลประทานเร่งดำเนินการออกแบบขุดคลองดักน้ำด้านทิศใต้ (ระยะเร่งด่วน) โดยมีข้อสังเกตว่า แนวทางการ ออกแบบระบบระบายน้ำนั้น ควรจะออกแบบให้ระบายน้ำไปทางด้านทิศใต้เพียงแนวเดียว และควรดำเนินการ โดยการขุดคลองระบายน้ำขนาดเล็ก เพื่อระบายน้ำในปริมาณหนึ่งไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใน ตัวเมืองหัวหิน และให้เกิดผลกระทบกับราษฎรให้น้อยที่สุด รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดย สำนักชลประทานที่ 14 ได้ดำเนินการออกแบบคลองดักน้ำด้านทิศใต้ (ระยะเร่งด่วน) แล้วเสร็จ มีงบประมาณ ในการดำเนินงานประมาณ 12,360,779.66 บาท

 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.