หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู
จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุม ที่บังคับการทางยุทธวิธีราชองครักษ์ (บ้านพักนายทหาร เสริมกำลังพิเศษ) พระตำหนักทักษิณราชนเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ได้อัญเชิญพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แจ้งให้หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) โดยให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ที่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 632 ไร่ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเคราะห์กรรมดังกล่าว

“…ต่อไปนี้มีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หมู่บ้านรอตันบาตู โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู ที่จังหวัดนราธิวาส นั้น ข้าพเจ้าได้นำเงินที่ท่านทั้งหลายมอบให้ข้าพเจ้าในโอกาสอายุครบ 72 พรรษา ไปจัดซื้อที่ดินจำนวน 707 ไร่ ที่นราธิวาสและขอให้ทางหน่วยทหาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่วนราชการต่างๆ ช่วยข้าพเจ้าจัดสร้างบ้าน 150 หลัง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว เนื่องจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า โดนฆ่ารายวัน ซึ่งเป็นเวลามา 2 ปีแล้ว…”   

พระราชดำรัสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

   
ที่ตั้งของโครงการ : ีบ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1)เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2)เพื่อสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมราชองครักษ์ , กรมชลประทาน ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรบ้านรอตันบาตู

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

พื้นที่โครงการมีทั้งหมด ๗716 ไร่ โดยได้แบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 338 ไร่ และพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง จำนวน 378 ไร่ โดยมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกันในการดำเนินกิจการต่างๆ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู มีพื้นที่ 338 ไร่ จัดสรรแบ่งพื้นที่ จำนวน 150 แปลงๆ ละ 2 ไร่ โดยสร้างบ้านพักให้แก่ครอบครัว ผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยพื้นที่บริเวณรอบบ้านได้ยกร่องสวน เพื่อให้ผู้อาศัยทำการเพาะปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีกไว้เป็นอาหารและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม  แรกเริ่มเดิมทีผู้คนได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแม่หม้าย” เนื่องจากครอบครัวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านล้วนขาดผู้นำครอบครัว ปัจจุบันราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสุข ความปลอดภัย และได้รับประโยชน์จากโครงการที่พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่าง “พอเพียง”

      ฟาร์มตัวอย่าง : แหล่งผลิตอาหาร-แหล่งสร้างงาน-ต้นแบบแห่งการเรียนรู้  พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู มีประมาณ 378 ไร่ แนวทางการดำเนินงานของโครงการจะเป็นลักษณะที่ให้ราษฎรเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมุ่งหวังที่จะให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งผลิตหรือศูนย์ผลิตอาหารอย่างแท้จริงในอนาคต เป็นแหล่งสร้างแรงงานให้ราษฎร ทำให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เสริม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สนใจสามารถนำไปดำเนินการได้เอง โดยเน้นการสาธิตด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดินจากสภาพพื้นที่นาร้างและพื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีอยู่ทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเกิดประโยชน์กับราษฎรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู และราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

กรมราชองครักษ์ได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

 
ความสำเร็จของโครงการ :
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากได้พระราชทานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้านรอตันบาตูแล้ว ยังได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวม 20 แห่ง กระจายไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น จังหวัดนราธิวาส 9 แห่ง จังหวัดปัตตานี 9 แห่ง และจังหวัดยะลา 2 แห่ง พื้นที่โครงการดังกล่าวในทางยุทธศาสตร์เป็น “พื้นที่สีเหลือง-แดง” และเมื่อได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทั้งในด้านความมั่นคงด้านอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
 
   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน( http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2009-05-27-08-27-36&catid=67:2009-05-04-07-30-15&Itemid=9 )

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.