หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   
แนวพระราชดำริ :

พระราชทานพระราชดำริ  22  กันยายน  2545  และ  22  มีนาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พิจารณาหา แนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านในรูปแบบบ้านยามชายแดน ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบ และให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามแนวชายแดน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2542 ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติ่มดังนี้
1.ให้หมู่บ้านยามชายแดนเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่บนภูเขา
2.พื้นที่จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเป็นพื้นที่ ที่สามารถทำการเกษตรได้ และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ
3.ให้ทหารช่วยฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและฝึกการรายงานข่าว เพื่อใหราษฎรได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ
4.มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จะช่วยสนับสนุนอาชีพ และขอแรงงานทหาร เข้าช่วยในการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน

   
ที่ตั้งของโครงการ :

1.บ้านปางคอง และบ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.บ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.บ้านแม่ส่วยอู ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรตามแนวชายแดน รวมทั้งการพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้มี ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบ ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
2. จัดตั้งถิ่นฐานถาวรตามแนวชายแดนไทย - พม่า ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีสถานภาพเป็น หมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกำหนดแนวเขตแดนให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหา การกระทบกระทั่งและความ ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. เสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อมในด้านการพัฒนา เพื่อให้สามารถ ดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน และอย่างพอกินพอใช้
4. ปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนภัยให้กับกลุ่ม บ้านใหญ่หรือส่วนราชการได้อย่างทันเวลา
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ให้ได้รับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตามความ เหมาะสม
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามแนวทางการอยู่ ร่วมกันของคนกับป่า

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองทัพภาคที่ 3 , กรมปศุสัตว์ , กรมประมง , กรมชลประทาน
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรบ้านปางคองและบ้านอาโจ้  ตำบลนาปู่ป้อม  อำเภอปางมะผ้า ราษฎรบ้านดอยผักกูด   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอปาย  และราษฎรบ้านแม่ส่วยอู  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยน้อมนำเอา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำทาง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมแก้ไขปัญาเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับการพัฒนาด้านต่างๆ จากภายนอกที่เรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน” แนวคิดในการพัฒนาของหมู่บ้านยามชายแดน ทั้งด้านการพัฒนาคนและการพัฒนาพื้นที่  จะเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมุ่งให้สมาชิกในชุมชน “พออยู่พอกิน” เป็นอันดับแรกก่อนที่จะพัฒนาสู่ขั้นสูงต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดตั้งเป็นชุมชนถาวรแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยกฐานะเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตลอดจนกำหนดแนวเขตแดนให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และให้โอกาสแก่ราษฎรอาสาสมัครบ้านยามชายแดนได้มีความพร้อมในการพัฒนา และสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งได้ฝึกอบรมราษฎรให้สามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ รวมทั้งสามารถแจ้งการเข้าเตือนภัยให้กับกลุ่มบ้านเครือข่ายและส่วนราชการได้อย่างทันเวลา

ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน สนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านมะโอโค๊ะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว กองทัพภาคที่ 3 ยังได้จัดตั้ง องค์กรประชาชนอย่างเป็นระบบ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อผนึกกำลังประชาชนต่อสู้กับปัญหาภัยคุกคาม ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน

 
ความสำเร็จของโครงการ :
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดจนพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรและขจัดปัดเป่าปัญหาของชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้วิกฤติการณ์ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความผาสุกของคนในชาติเป็นส่วนรวม ได้กับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
   


ที่มาของข้อมูล : http://www.fca16.com/weblog/blog.php?id=royalproject76 , http://prdnorth.in.th/queen/botkwamsareamprakeat3.php , http://royal-project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=17 , http://www.kingproject3.com/spr22.html , http://kingproject3.com/spr21.html , http://www.kingproject3.com/spr18.html , http://www.kingproject3.com/spr20.html

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.