หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดหนองคาย

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
แนวพระราชดำริ :

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยี่ยม วัดหินหมากเป้ง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย กำนันตำบลพระพุทธบาท ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพิจารณาแผนที่ และทรงมีพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน ที่เฝ้ารับเสด็จว่าเห็นสมควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามคำขอของราษฏร
กรมชลประทานจึงได้ทำการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ในปี 2526 ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง และได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลำห้วยทอน และพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำท้วยทอน

   
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านบางกอกน้อย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้ง
2.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ไว้ช่วยราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี
3.เพื่อป้องกันอุทกภัยอันอาจเกิดจากน้ำในลำห้วยทอนไหลบ่าล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ไร่นาในช่วงฤดูฝน

 

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

กรมชลประทาน

 
ลักษณะโครงการ : - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ พื้นที่ชลประทาน 2,800 ไร่

ผู้ได้รับประโยชน์ :

พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางกอกน้อย บ้านน้ำทอน และบ้านดอนกลาง ตำบลด่านศรีสุข กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

จากการพิจารณาสภาพภูมิประเทศแล้ว กรมชลประทานได้วางแผนงานไว้ทั้งหมด 6 โครงการ ในเขตจังหวัดหนองคาย 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการและระบบส่งน้ำห้วยทอน (ตอนบน), โครงการและระบบส่งน้ำห้วยทอน (ตอนล่าง), โครงการห้วยหินแก้ว และโครงการห้วยไฮ ในจังหวัดอุดรธานี อีก 2 โครงการ คือ โครงการห้วยม้า และโครงการห้วยตะคองใหญ่
ขณะนี้ในจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3 โครงการ เหลือเพียงโครงการห้วยไฮ ที่อยู่ระหว่างออกแบบ จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ส่วนโครงการ ในจังหวัดอุดรฯ โครงการห้วยม้า อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ส่วนโครงการห้วยตะคองใหญ่ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2554

 
ความสำเร็จของโครงการ :
สามารถเก็บกักน้ำได้รวมทั้งสิ้น 29.4 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 40,100 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 3,046 ครอบครัว 13,211 คน
 
   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน ( http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2009-05-29-02-59-59&catid=43:2009-05-04-06-51-14&Itemid=5 )

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.