หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสงขลา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านใหม่พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/20031) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในหมู่ที่ 1, 2 และ 4 ตำบลวังใหญ่ และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะบ้า ที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
   
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านใหม่ หมู่ที่4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำในการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ำบ้านใหม่ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวังใหม่ มีขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ระบบส่งน้ำความยาว 6,580 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำและถังกรอง

ผู้ได้รับประโยชน์ : บ้านคลองยอ หมู่ที่ 1 บ้านพรุกง หมู่ที่ 2 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 4

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

สำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17,418,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการโครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ 2550 ประธาน กปร. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉพาะตัวฝาย ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงานที่เหลืออยู่ สำหรับปีงบประมาณ 2551 ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ความยาว 6,580 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 3 แห่ง และถังกรองน้ำ 3 แห่ง เพื่อส่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎร 3 หมู่บ้านดังกล่าว และพื้นที่การเกษตรตามแนวท่อประมาณ 100 ไร่

 
ความสำเร็จของโครงการ :
ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร เนื่องจากในฤดูแล้งบ่อน้ำตื้นจะแห้งขอด กรมชลประทานจึงได้พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านใหม่ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวังใหม่ มีขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ระบบส่งน้ำความยาว 6,580 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำและถังกรอง ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรเพื่ออุปโภค-บริโภค ได้ 3 หมู่บ้าน ประชากร 587 ครัวเรือน 2,108 คน ได้แก่ บ้านคลองยอ หมู่ที่ 1 ประชากร 129 ครัวเรือน 475 คน บ้านพรุกง หมู่ที่ 2 ประชากร 235 ครัวเรือน 831 คน และบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ประชากร 223 ครัวเรือน 802 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่สวนผลไม้ ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งอยู่ในบริเวณแนวท่อส่งน้ำพาดผ่าน ได้อีกด้วย
   


ที่มาของข้อมูล กรมชลประทาน ( http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=432:2009-07-20-08-23-22&catid=74:2009-05-04-07-31-24&Itemid=9 )
   

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.