หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง
จังหวัดพัทลุง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
   
แนวพระราชดำริ :

            เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2546  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขียนบางแก้ว  บ้านอาพัด  หมู่ที่  4  ตำบลจองถนน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  เพื่อนมัสการพระสงฆ์ถวายจตุปัจจัยธรรม  และทรงเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้ได้ทรงรับทราบว่าพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวนรวม  7  หมู่บ้าน  ในเขตตำบลจองถนน  ตำบลหานโพธิ์  และตำบลเขาชัยสนราษฎรได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากพื้นที่เกิดน้ำท่วม  ระยะประมาณ  1-2  เดือน  ในช่วยฤดูฝนประกอบกับการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้น้อย  ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรได้รับคามเสียหายประมาณ  5,000  ไร่  นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  อีกทั้งเกิดปัญหาน้ำเค็มจากทะเลสาบสงขลาหนุนเจ้าคลองบางแก้วและคลองปากเพนียดซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ  เป็นระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตรจากปากคลอง  จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวทำให้ราษฎรต้องประสบกับความยากจน  เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรกรรมอย่างเต็มจึงได้มีพระราชเสาวนีย์กับนายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  เลขาธิการ กปร. นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์   ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายกิจกรรพิเศษ  นายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  นายเกียรติศักดิ์   สุขวัฒน์   ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ  กรมชลประทาน  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ร่วมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรต่อไปด้วยในการนี้เลขาธิการ  กปร.  ได้กราบบังคมทูลเห็นสมควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย

   
ที่ตั้งของโครงการ : ตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ และตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

 

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
 
ลักษณะโครงการ :

สภาพทั่วไปของโครงการ  :
สภาพภูมิประเทศบริเวณบ้านอาพัด  ตำบลจองถนน  และหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบสงขลาอยู่ช่วงทะเลหลวง  มีลักษณะเป็นพื้นดินแบนราบ  มีสภาพน้ำท่วมโดยธรรมชาติ  เนื่องจากอิทธิพลของน้ำในทะเลสาบสงขลาในช่วยเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคาของทุกปี  บริเวณวัดเขียนบางแก้วมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.50  เมตร  ระยะเวลาประมาณ  1 - 2 เดือน  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก  สำหรับอาชีพอื่นๆ  ประกอบด้วยทำสวนผลไม้ ทำไร่  สวนยางพารา  ประมง  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพรับจ้าง


ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรบ้านอาพัดรวม 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน หมู่ที 4, 5, 7 ตำบลจองถนนและหมู่ที่ 4, 6, 7 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประชากร 857 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดเขียนบางแก้ว กรมชลประทานร่วมกับสำนักงาน กปร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาความต้องการและพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ประกอบกับแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวาง 5023 IV , 5024 III ได้กำหนดขอบเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบความเดือดร้อนบ้านอาพัดรวม 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน หมู่ที 4, 5, 7 ตำบลจองถนนและหมู่ที่ 4, 6, 7 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประชากร 857 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 5,000 ไร่
 
ความสำเร็จของโครงการ :

 
   


ที่มาของข้อมูล :สำนักงาน กปร. ,กรมชลประทาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.