หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฝายทดน้ำบ้านน้ำกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดตรัง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายทดน้ำ บ้านน้ำกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามที่ นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีหนังสือขอพระราชทาน พระมหากรุณาให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านน้ำกลาง เพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 ตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 1  2  4  5 และ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/22951 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
   
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านน้ำกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ให้กับราษฎร

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ำบ้านน้ำกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร
ท่อส่งน้ำ ขนาด 0.25, 0.20, 0.15 และ 0.10 เมตร ความยาวรวม 12,700 เมตร
MAN HOLE 1 แห่ง
BLOW OFF 35 แห่ง
AIR RELEASE VALVE 39 แห่ง
ท่อจ่ายน้ำ 30 แห่ง
ถังเก็บน้ำ 6 แห่ง
อาคารปลายท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎร จำนวน 6 หมู่บ้าน 2 จังหวัด ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ6 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 4, 5, 8 และ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
สำนักงาน กปร. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2551 ให้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 36,488,000 บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังและตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีหนังสือเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบแปลน เนื่องจากเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพป่าและพื้นที่โดยรอบ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จก็ได้ส่งมอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ให้อุทยานแห่งชาติเขาปู่–เขาย่า ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแปลนโดยเคร่งครัด (ตามบันทึกข้อความที่ ทส 0910.504/17616 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550) สำหรับการก่อสร้างแนวท่อส่งน้ำ ซึ่งบางส่วนอยู่ในที่ดินของราษฎรนั้น ราษฎรได้อุทิศที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างฝายดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันระหว่าง 2 ตำบล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้มีการบริหารจัดการการใช้น้ำก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 
ความสำเร็จของโครงการ :
โครงการนี้ทำให้ราษฎร จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขต 2 จังหวัด ได้แก่ บ้านน้ำกลาง หมู่ที่ 1 และบ้านเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 บ้านหนองศรีจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และบ้านกะปาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ราษฎร 700 ครัวเรือน 3,300 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพียงพอตลอดปี
   ที่มาของข้อมูล กรมชลประทาน
   ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.