หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดพัทลุง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขียนบางแก้ว บ้านอาพัด หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อนมัสการพระสงฆ์ถวายจตุปัจจัยธรรม และทรงเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้ได้ทรงรับทราบว่าพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวนรวม 7 หมู่บ้าน ในเขตตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ และตำบลเขาชัยสนราษฎรได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากพื้นที่เกิดน้ำท่วม ระยะประมาณ 1-2 เดือน ในช่วงฤดูฝนประกอบกับการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้น้อย ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรได้รับคามเสียหายประมาณ 5,000 ไร่ นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งเกิดปัญหาน้ำเค็มจากทะเลสาบสงขลาหนุนเจ้าคลองบางแก้วและคลองปากเพนียดซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากคลอง จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวทำให้ราษฎรต้องประสบกับความยากจน เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรกรรมอย่างเต็มจึงได้มีพระราชเสาวนีย์กับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายกิจกรรพิเศษ นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ร่วมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรต่อไปด้วยในการนี้เลขาธิการ กปร. ได้กราบบังคมทูลเห็นสมควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย

   
ที่ตั้งของโครงการ : ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

 

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  กรมชลประทาน ,สำนักงาน กปร.
 
ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน้ำ

ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรบริเวณบ้านทุ่งเซาะ และบ้านพรุ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้งจะมีฝนตกน้อย ทำให้น้ำที่ไหลมาในคลองบางแก้วและคลองปากเพนียด มีปริมาณน้อย น้ำส่วนหนึ่งเกษตรกรจะนำขึ้นไปใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภค – บริโภค ทำให้น้ำเค็มในอ่าวไทยไหลเข้ามาในทะเลสาบและไหลเข้ามาในคลองธรรมชาติลึกเข้ามาในแผ่นดินประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ราษฎรไม่สามารถนำน้ำในคลองขึ้นมาใช้อุปโภค - บริโภคได้

กิจกรรมโครงการระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้ว หมู่ที่ 5 (บ้านทุ่งแซะ) และหมู่ที่ 7 (บ้านพรุ) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีรายละเอียดดังนี้

  • ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. จำนวน 3 สาย รวมความยาว 4,720 เมตร ขนาด 0.60 x 0.80 เมตร ,0.50 x 0.80 เมตร และ 0.40 x 0.70 เมตร พร้อมคลองทิ้งน้ำและอาคารประกอบตามแนวคลองส่งน้ำ
  • นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้สำรวจออกแบบจัดทำ ทำนบซองชั่วคราว เพื่อปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้ามาในคลองธรรมชาติทั้ง 2 สาย โดยการก่อสร้างกล่อง คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 2.20 เมตร จำนวน 26 กล่อง โดยแบ่งเป็นคลองบางแก้ว จำนวน 16 กล่อง และคลองปากเพนียด จำนวน 10 กล่อง ปัจจุบัน ได้จัดทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะนำลงวางในคลองเพื่อให้ราษฎรสามารถนำน้ำจืดในคลองบางแก้วและคลองปากเพนียดมาใช้ได้บ้าง
 
ความสำเร็จของโครงการ :

หลังจากดำเนินการก่อสร้างกิจกรรมโครงการระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบริเวณบ้านทุ่งเซาะ และบ้านพรุ ให้มีน้ำใช้ในการเกษตร จำนวน 2,000 ไร่ และอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ และหลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างกิจกรรมโครงการทำนบซองชั่วคราวคลองบางแก้วในช่วงฤดูแล้ง (ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน) สามารถป้องกันน้ำเค็มไม่ให้รุกล้ำเข้ามาตามคลองบางแก้วได้ ทำให้ราษฎรสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้บ้าง

 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.