หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

วันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรี พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานสรุปได้ว่า “...ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ริมห้วยแม่ประจันต์ให้มีน้ำใช้เพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังช่วยระบายน้ำลงมาเสริมให้กับโครงการชลประทานเพชรบุรีในระยะที่ขาดแคลนน้ำและช่วยเก็บกักไว้ใช้ในฤดูน้ำนอง เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”
สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนตุลาคม 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริวันที่ 6 ตุลาคม 2546 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรมชลประทานจึงได้พิจารณาปรับแผนงานก่อสร้างจากเดิมระยะ 5 ปี (2546-2550) เหลือระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี (2546-2548) โดยขอให้กองทัพบกสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรเครื่องมือเข้าร่วมดำเนินการก่อสร้างด้วย

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ริมห้วยแม่ประจันต์ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค - บริโภคตลอดปี
2.เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับช่วยเหลือการอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้งของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับเขตโครงการ
3.เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำนองเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยของโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนได้บริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์น้ำ
5.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในบริเวณโครงการ

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
 

ลักษณะโครงการ :
อ่างเก็บน้ำ

ผู้ได้รับประโยชน์ :

สามารถบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูฝนในบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรี และสามารถช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการ จำนวน 35,000 ไร่ และในฤดูแล้ง จำนวน 10,000 ไร่


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

1.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยเป็นเขื่อนดินชนิด Zone Type ปิดกั้นลำห้วยแม่ประจันต์ ความยาวเขื่อนดิน 2,105 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 8 เมตร ระดับสันเขื่อน +99.60 เมตร (รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกัก 42.20 ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารประกอบ 2 แห่งคือ อาคารระบายลงลำน้ำเดิม (River Outlet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 17.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอาคารระบายน้ำล้น (Spill way) เป็นบานระบายโค้ง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,360 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ณ วันที่ 7 กันยายน 2550 มีปริมาณน้ำกักเก็บ 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

2.แนวทางดำเนินงานระยะต่อไป
2.1เนื่องจากลำห้วยแม่ประจันต์มีลักษณะตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างฝายทดน้ำและขุดลอกลำห้วยบริเวณหน้าฝาย ในเขตตำบลท่าตะคร้อ จำนวน 3 แห่ง ในช่วงปี 2550-2551 คือฝายทดน้ำบ้านท่าตะคร้อ (อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2550 ผลงาน 20%) ฝายทดน้ำบ้านหนองรี และฝายทดน้ำบ้านทุ่งเคล็ด (ปี 2551)
2.2การสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ พร้อมกับวางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำ

 

ความสำเร็จของโครงการ :  
   


ที่มาของข้อมูล : เพรสคีส สื่อมวลชนสัญจร โครงการ "80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์" สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน , นสพ.เดลินิวส์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.