หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา
จังหวัดกาญจนบุรี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :  
 
แนวพระราชดำริ :

ตำบลหนองโรง ได้รับพระมหากรุณาไว้เป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 และได้วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำไว้แล้วทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ ณ.ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ในการพัฒนาแหล่งน้ำระยะสั้น เห็นชอบให้เสนอโครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา ในปีงบประมาณ 2548 ตามที่ราษฎรขอ จากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ กปร. สมควรดำเนินการ 200 แห่ง จาก 477 แห่งก่อน เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเห็นควรให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแกนกลางในการดำเนินการวางแผนการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาชีพต่อไป

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

ตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  ในระยะสั้น
2.เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาว  ซึ่งสามารถใช้เป็นบ่อพักน้ำได้
3.เพื่อขุดสระเพิ่มเติมจำนวน  277  แห่ง  ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในปี  2548

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
สำนักงาน กปร.
 

ลักษณะโครงการ :

ผู้ได้รับประโยชน์ :
ประชาชนตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติมอีก 277 แห่ง ให้ครบตามที่ร้องขอ 477 แห่ง แต่ในปัจจุบันได้พิจารณาร่วมกับ อบต. ใหม่ ได้ขอขุดสระเก็บน้ำเพิ่ม จำนวน 362 แห่ง ซึ่งมีความจุประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร วงเงินแห่งละ 27,000.- บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และรองรับการพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาว เพื่อใช้เป็นบ่อพักน้ำต่อไป

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :  
   


ที่มาของข้อมูล : ชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน
สำนักงาน กปร. หนังสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2550 :79-85)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.