หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฝายทดน้ำห้วยปุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครพนม

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

ตามสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ รล.0005.3/7209  ลว. 24 มีนาคม 2550  ขอให้กรมชลประทานพิจารณาเรื่องนายพอน  สลางสิงห์  ราษฎรบ้านคำบก  หมู่ที่ 4  ต.คำบก  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร ขอพระราชทานก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านห้วยลำโมง  หมู่ที่ 3 ต.คำบก กับขอให้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระภิกษุสุนทรญาณวโร  ผู้ดูแลที่พักพระสงฆ์ป่าภูเขากวาง  บ.ห้วยลำโมง  หมู่ที่ 3 ต.คำบก ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณที่พักสงฆ์ป่าภูเขากวาง  บ.ห้วยลำโมง  ซึ่งกรมชลประทานแจ้งว่า  เห็นสมควรช่วยเหลือ  โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยปุ่ง และฝายทดน้ำที่พักสงฆ์ป่าภูเขากวาง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบที่บริเวณ  บ.ห้วยลำโมง  ม. 3 ต.คำบก  และเห็นสมควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ ทั้งสองโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านห้วยลำโมง หมู่ที่ 3 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.  เพื่อการเกษตรของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆลำห้วย ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด
2.  สามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกประมาณ 400 ไร่

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ กรมชลประทาน
 

ลักษณะโครงการ :
   
ผู้ได้รับประโยชน์ :

เพื่อการเกษตรของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆลำห้วยใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด สามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกประมาณ 400 ไร่


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดหลังทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร จุดสูงสุด 7.00 เมตร คันดินสอง ฝั่งขนาดหลังคันกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำแบบ Duckbill Spillway ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 52.724 เมตร สูง 2.00 เมตร อาคารท่อรับน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 4 แห่ง และขุดลอกลำห้วยขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร ลึก 2.60 เมตร

   
ความสำเร็จของโครงการ :

โครงการฝายทดน้ำห้วยปุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปุ่ง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 ตามที่นายพอน สลางสิงห์ ราษฎรบ้านคำบก หมู่ที่ 4 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกลำห้วยปุ่งพร้อมก่อสร้างฝายน้ำ ล้นบริเวณบ้านห้วยลำโมง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและทำการเกษตร

 โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ กรมชลประทาน ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรโดยการสร้างฝายทดน้ำห้วยปุ่ง และฝายทดน้ำห้วยลำโมง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบที่บริเวณบ้านห้วยลำโมง หมู่ที่ 3 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และในปีงบประมาณ 2551 สำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยลำโมง โดยทำการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยปุ่ง 1 แห่ง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝนได้ 800 ไร่ และทำการก่อสร้างฝายทดน้ำป่าภูเขากวางเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝนได้อีก 500 ไร่ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของบ้านห้วยลำโมงทั้งหมด ซึ่งต่อไปจะทำให้ราษฎรมีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ รวมทั้งการก่อสร้างถังเก็บน้ำให้ราษฎรบ้านห้วยลำโมงและที่พักสงฆ์ป่าภูเขากวางเพิ่มเติมรวม 2 แห่ง จะเป็นการเสริมน้ำให้กับระบบประปาของ ต.คำบก และระบบประปาของที่พักสงฆ์ป่าภูเขากวางที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้อุปโภค – บริโภคในฤดูแล้งอีกด้วย

 นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. กล่าวว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้ง 2 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้วและในโอกาสนี้ราษฎรผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้ตระหนัก ถึงพระมหากรุณาธิคุณและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจึงได้รวมตัว กันจัดให้มีพิธีส่งมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้จะทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยจะทำให้ราษฎรบ้านห้วยลำโมงมีแหล่งน้ำในการอำนวยประโยชน์สำหรับการ อุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลาและประมงหมู่บ้าน รวมทั้งส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้ ที่สำคัญราษฎรสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ 550 ไร่ได้ตลอดทั้งปี

 
   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน ,สำนักงาน กปร. ,นสพ.แนวหน้า


ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.