หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฝายแม่ข่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
 
แนวพระราชดำริ :
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำมากขึ้น
2.เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านมิตรภาพและหมู่บ้านใกล้เคียง ประมาณ 800 ไร่
3.เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรบ้านมิตรภาพและหมู่บ้านใกล้เคียง 635 ครอบครัว ประชากร 2,000 คน

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ลักษณะโครงการ :
ฝายเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำ

ผู้ได้รับประโยชน์ :
าษฎรบ้านมิตรภาพและหมู่บ้านใกล้เคียง 635 ครอบครัว ประชากร 2,000 คน

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ฝายแม่ข่าหลวงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2551 โดยเป็นฝายลักษณะ OGEE WEIR สูง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร แต่ระบบส่งน้ำผังเป็นเหมืองดิน ทำให้ปัจจุบันมีการรั่วซึมสูงและมีตะกอนตกจมในตัวเหมือง เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ ทำให้พื้นที่การเกษตรทางด้านลำเหมืองประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ข่าหลวง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน

 

ความสำเร็จของโครงการ :

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมและส่งมอบฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่ข่าหลวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งฝายดังกล่าวจัดสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อทดน้ำ และกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่จะได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำจากฝายดังกล่าวกว่า 800 ไร่ ด้านนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอฝาง ได้เน้นย้ำกับกลุ่มผู้ใช้น้ำว่าจะต้องช่วยกันดูแลระบบนิเวศน์โดยรอบให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดปี


 
   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน ,สำนักงาน กปร.

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.