หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฝางใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดอุตรดิตถ์

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
 
แนวพระราชดำริ :
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 5 บ้านขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อมีน้ำใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภค-บริโภค
2.เพื่อการเกษตร   
3.เพื่อเป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้านแก่ราษฎร

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ดำเนินก่อสร้างโดยโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กรมชลประทาน มูลนิธิชัยพัฒนา
 

ลักษณะโครงการ :
งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ

ผู้ได้รับประโยชน์ :

ประชาชนสามารถทำการเกษตรและใช้ประโยชน์อื่นๆ ในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

การดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากโคลนถล่ม โดยการพัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างเหมืองฝายและอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งจัดทำระบบชลประทานขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำห้วยปู่เจ้า ลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง และลุ่มน้ำห้วยแม่เฉย

 

ความสำเร็จของโครงการ :
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2553
 
   


ที่มาของข้อมูล : มูลนิธิชัยพัฒนา ,กรมชลประทาน ,สำนักงาน กปร.

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.