หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
แนวพระราชดำริ :

โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2519 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับองค์กรการกุศลจากประเทศต่างๆ เพื่อรองรับเด็กกำพร้าสมัยสงครามที่มีก่อนปี 2518 เด็กขาดที่พึ่ง และเด็กจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จะดำเนินการ ส่งผลให้นักเรียนขาดแคลนที่พัก อาหาร และน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และเป็นโรคขาดสารอาหาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งแรกระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2533 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงิน 12 ล้านกีบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเงินไปก่อสร้างเรือนนอนให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า ซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศเหนือประมาณ 67 กิโลเมตร พระราชทานชื่อว่า “อาคารสิรินธร” โดยมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในรูปแบบของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยนำแนวทางที่ดำเนินการในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม อาทิ อบรมการทำขนม อบรมช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   

ที่ตั้งของโครงการ : แขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   
วัตถุประสงค์โครงการ :  
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยโภชนาการ , มหาวิทยาลัยมหิดล , กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมปศุสัตว์ , กรมประมง , สำนักงาน กปร.
 
ลักษณะโครงการ :
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนกินนอน และยังเป็นระบบศึกษาสามัญมี 3 ชั้น คือ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารนอน 6 หลัง สโมสร โรงครัว และอาคารพยาบาล อย่างละ 1 หลัง พร้อมด้วยบ้านพักครอบครัวพนักงานแบบชั่วคราวและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง

ผู้ได้รับประโยชน์ : เด็กนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า และประชาชนลาว

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ตั้งแต่ปี 2534 คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามและปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการเกษตร ด้านการฝึกอาชีพ ตลอดจนได้ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 750 คน เป็นหญิง 253 คน ชาย 497 คน มีครูและพนักงาน 110 คน นักเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล สปป.ลาว จำนวน 120,00 กีบ/คน/เดือน ในปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 179 คน เป็นหญิง 53 คน ชาย 126 คน ร้อยละ 100 เข้ารับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เรียนโรงเรียนตำรวจ การอาชีพ ใน สปป.ลาว

กิจกรรมของศูนย์ฯ

  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้จัดทำระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำอุปโภคบริโภคและก่อสร้างอาคารเรือนนอน สิรินธร 1-3 และ อาคารเรียนสิรินธร ปรับปรุงสโมสรโรงครัวและอาคารเรียนให้เหมาะสม
  • โภชนาการและสุขอนามัย มีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน และส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้เข้ามาอบรมในประเทศไทย
  • แผนงานด้านฝึกอาชีพ ฝ่ายไทยได้ฝึกอบรมการเย็บผ้า การถนอมอาหาร งานประดิษฐ์ ฝึกอบรมช่างไม้ ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  • แผนงานด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในหนองคู่ เลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงสุกร รวมถึงการจัดทำแปลงการเกษตรและส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์
  • การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่โรงเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเทคโนโลยีและวัฒนธรรมใหม่ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  • กองทุนหมุนเวียน โรงเรียนได้จัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน (ร้าน-ดื่มของโรงเรียน) เพื่อจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค ของใช้ประจำวัน ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดยใช้เงินทุนจากการจำหน่ายสินค้าในงานเลี้ยงน้ำชา ณ สถานเอกอัครราชทูต
 
ความสำเร็จของโครงการ :
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.