หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดอุตรดิตถ์

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
แนวพระราชดำริ :

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ กองทัพภาคที่ 3 ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอท่าปลา ที่อพยพออกจากพื้นที่ทำกินเดิม เนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์มาอาศัยอยู่บริเวณท่าเรือ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้จัดทำโครงการหมู่บ้านประมงขึ้น ให้มีลักษณะที่นำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการเขื่อนสิริกิติ์ มารวมในพื้นที่ที่เหมาะสม จัดให้มีที่พำนักอยู่ในเรือนแพ ให้มีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งให้จัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและสามารถเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เป็ด ไก่ ได้ด้วย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจข้อมูลและวางแผนดำเนินงาน

     จากการที่จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ได้รายงานผลการสำรวจข้อมูลเสนอหมู่บ้านเป้าหมาย 2 แห่งได้แก่
1. บ้านห้วยลาด อยู่ในเขตบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าปลา
2. บ้านห้วยเจริญ (บ้านท่าเรือเก่า) หมู่ที่ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา

     ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 และได้รับการประสานเพิ่มเติมในภายหลังว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งหมู่บ้านประมงขึ้น ในพื้นที่แห่งที่ 2  บ้านห้วยเจริญ
     กองทัพภาคที่ 3 ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ตามคำสั่งที่ 192/25842 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2542

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. ส่งเสริมให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ มาประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพหลัก
2. เป็นแหล่งอาหารให้กับราษฎรในโครงการ
3. ศึกษาข้อมูลของกรรมวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสมโดยเน้นให้ราษฎรสามารถดำเนินการจนถึงขั้นสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากทางราชการให้น้อยที่สุด
4.  เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
กองทัพภาคที่ 3 ,กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

ลักษณะโครงการ :

ผู้ได้รับประโยชน์ :
ราษฎรอำเภอท่าปลา

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2546

1. ซ่อมแซมปรับปรุงแพสำนักงาน แพที่พักอาศัยของราษฎร

2. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ตรวจคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่กระชังปลาของราษฎร

3. ร่วมกับราษฎรพัฒนาพื้นที่ริมตลิ่ง เพื่อทำการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน

4. สนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้กับราษฎรนำไปเลี้ยงในกระชังปลา

5. ในห้วงฤดูแล้งได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรในการย้ายแพที่พักอาศัยและกระชังปลาออกจากตลิ่งเนื่องจากน้ำในเขื่อนลดลงมาก เกรงว่าแพจะค้างติดกับตอไม้

6. หน.อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯเพื่อแจ้งให้ราษฎรที่ร่วมโครงการทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

     6.1 ห้ามสร้างแพใหม่เพิ่ม

     6.2 จะขอเก็บเงินจากทางเข้าอุทยานฯ

     6.3 ไม่ให้ย้ายแพเข้าไปอาศัยในบริเวณฝั่งอุทยานฯ

     6.4 ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด

7. ช่วยเหลือราษฎรคัดปลาและจับปลาทับทิมของราษฎรซึ่งลงทุนเองแต่ใช้อาหารของทางราชการ แล้วหักค่าอาหารคืน

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

 
   


ที่มาของข้อมูล : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,สำนักงาน กปร.

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.