หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดญาณสังวรารามฯ และพระราชทานพระราชดำริ ดังนี้ “ให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดญาณสังวรารามฯ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย แหล่งน้ำ วนอุทยาน เพื่อการรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า และราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น”

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :
หมู่ที่ 11 ห้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมพื้นที่โครงการฯ 15,000 ไร่ ประชากร 6,543 ครัวเรือน
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพเป็นสวนป่า
2. สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา
3. พัฒนาพื้นที่วัดญาณฯ ให้เป็นประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
4. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานคณะทำงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะทำงานโครงการฯ และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ มีคณะทำงานรวม 49 ท่าน และมีคณะที่ปรึกษา 8 ท่านี

 

ลักษณะโครงการ :

1. งานพัฒนาที่ดิน มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 500 ไร่
2. งานพัฒนาแหล่งน้ำ ดูแลและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง
3. งานโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯมีสวนศึกษาป่าธรรมชาติ 410 ไร่
4. ศึกษาค้นคว้าทดลองเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 11 ชนิด/ 441 ตัว และดูแลสัตว์ป่าของ
กลาง และสัตว์ที่มอบคืนให้กับทางราชการ 30 ชนิด / 380 ตัว
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทำแนวกั้นไฟรอบพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ 3,000 ไร่ 7 กม. จัดทำป่าเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่า ฝายต้นน้ำ10 แห่ง และจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(ไข้หวัดนก)โดยเก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติจังหวัดระยอง
6. โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ที่ชบ.5010 แยกทางหลวงชนบท ชบ. 3002-บ้านเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ผู้ได้รับประโยชน์ :
ประชาชนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดญาณวรารามฯ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

จังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้ประสานกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และ กปร.  รวมทั้งท้องถิ่น ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2542 เป็นต้นมา ซึ่งในการบูรณาการแผนการปฏิบัติโครงการฯประจำปี 2552 ซึ่งมี 16 หน่วยงาน จำนวน 16 งาน/โครงการ 55 กิจกรรม งบประมาณ 25,090,502 บาท แยกเป็นงบปกติ 13,264,192 บาท งบ อบจ.ชลบุรี 8,925,750 บาท งบบำรุง/บริจาค 2,898,260 บาท แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

  1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 

1.1 งานพัฒนาที่ดิน มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 500 ไร่
1.2 งานพัฒนาแหล่งน้ำ ดูแลและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง
1.3 งานโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯมีสวนศึกษาป่าธรรมชาติ 410 ไร่
1.4 ศึกษาค้นคว้าทดลองเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 11 ชนิด/ 441 ตัว และดูแลสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ที่มอบคืนให้กับทางราชการ 30 ชนิด / 380 ตัว
1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทำแนวกั้นไฟรอบพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ 3,000 ไร่ 7 กม. จัดทำป่าเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่า ฝายต้นน้ำ 10 แห่ง และจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(ไข้หวัดนก) โดยเก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติจังหวัดระยอง
1.6 โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ที่ชบ.5010 แยกทางหลวงชนบท ชบ. 3002-บ้านเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  2. กลุ่มงานศึกษาและวิจัยการเกษตร ดังนี้
 

2.1 งานทดสอบ ทดสอบการปลูกไม้ผล 28 ชนิด เช่น มะม่วง ยางพารา และดอกหน้าวัว ในพื้นที่ 45 ไร่
2.2 งานทดสอบ พืชสมุนไพร ดูแลแปลงพันธุ์พืชสมุนไพร 37 ชนิด เช่น สะเดา ขมิ้นชัน ไพล ในพื้นที่ 5 ไร่

  3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ดังนี้
 

3.1 ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ 1,160 คน
3.2 ฝึกทักษะชีวิตในรูปแบบการศึกษาดูงาน 1,622 คน
3.3 การเลี้ยงปลากินพืช 30 ราย จำนวน 100,000 ตัว / 20 ไร่
3.4 งานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโดยการผสมเทียม สมาชิก 30 ราย จำนวนลูกโคที่เกิด 255 ตัว
3.5 จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ จำกัด โครงการส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ มีผู้เข้าเยี่ยมชม 25,000 คน

  4. กลุ่มพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว
 

4.1 โรงพญาบาลวัดญาณสังวรารามฯ และศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ บริการประชาชน 2,229 ราย
4.2 วัดญาณสังวรารามฯ มีผู้ชม จำนวน 117,492 ราย
4.3 พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ฯ ผู้เยี่ยมชม 66,005 ราย มีรายได้บริจาค 183,618 บาท
4.4 วิหารเซียน ผู้เยี่ยมชม 50,387 คน รายได้ 1,943,700 บาท เงินบริจาค 489,837 คน
4.5 ชมธรรมชาติป่าสิริเจริญวรรษฯ จำนวน 1,900 คน / ปี

  5. กลุ่มงานประสานแผนและผล
 

บูรณาการหน่วยงานในการประชุมคณะทำงานฯมีการประสานแผนและผลการปฏิบัติงาน เร่งรัด ติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

ความสำเร็จของโครงการ :

ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและประชาชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้นายสนอง สุภาผล ประธานกลุ่มเกษตร เกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรธรรมชาติ ในโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราดำริ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเมื่อ 24 มกราคม 2554 ว่า "........."

 
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

เบอร์ติดต่อ โทร. 038-284-204-5
ที่อยู่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.