หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝางวังผาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายประเสริฐ ผันแก้ว ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการก่อสร้างฝายทดน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัยหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง และการเกษตรรวมทั้งปัญหาอุทกภัย
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านแสล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน ในเขตำบลเชียงแรง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัยหาอุทกภัย

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ดำเนินก่อสร้างโดย  สำนักชลประทานที่  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ลักษณะโครงการ :

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตปนหินใหญ่ขนาดสันฝาย ยาว 60 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมประตูระบายทราย ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.10 เมตร สะพานเดินกว้าง 1.20 เมตร ยาว 77.50 เมตร และก่อสร้างสะพานดิน โดยได้จ้างราษฎรในพื้นที่ประมาณ 100 คน เป็นแรงงานในการก่อสร้าง


ผู้ได้รับประโยชน์ :
ประชาชน จำนวน 3 หมู่บ้านในเขตตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ในฤดูฝนประมาณ 2,00 ไร่ ในฤดูแล้งประมาณ 1,100 ไร่ และสามารถบรรเทาปัยหาอุทกภัยได้ ช่วยให้ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน รวม 393 ครัวเรือน 1,572 คน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ราษฎร ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ความสำเร็จของโครงการ :

จากการได้เดินทางร่วมงานในพิธีส่งมอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดพะเยา วันที่ (30 พฤศจิกายน 2553) โดยได้สอบถามนาย แสง คำมา เกษตรกรบ้านสะแล่ง หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา หนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกว่า ปัจจุบันครอบครัวตนมีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ที่ใช้ประโยชน์ในปลูกพืชผักต่างๆ อาทิ ข้าวโพด กระเทียมและยาสูบ ซึ่งในอดีตพื้นที่ของตนในช่วงหน้าแล้งจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้เลยเพราะไม่มีน้ำ แต่หลังจากมีฝายวังผาทำให้มีน้ำตลอดทั้งปี ทำให้ปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีด้วย โดยจะปลูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และ นายปัญญา คำประเสริฐ อายุ 53 ปี ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ที่ยอมรับว่าหลังมีโครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก เพราะมีรายได้ตลอดทั้งปีจากอาชีพการเกษตร มีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2 ไร่เศษ โดยมีรายได้หลักจากการปลูกฟักทองและได้ปลูกพื่นอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ ข้าวโพด กระเทียม ยาสูบ ส่วนตลาดจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแปลง ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2 ตันต่อไร่

จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าวส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ จ.พะเยา ดีขึ้นตามลำดับอันเป็นผลมาจากเกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกและมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งปี

 
   


ที่มาของข้อมูล : เอกสารรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2 /ภาพจากพิธีส่งมอบโครงการฯ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปินรวมใจถวายในหลวง ของสำนักงาน กปร.
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เบอร์ติดต่อ 0-5441-3694
ที่อยู่ โครงการชลประทานพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.