หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดลำปาง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดและโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดและโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านนากิ๋ม หมู่ที่ 7 และบ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลนาแส่ง ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล.0005.4/18332 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านนากิ๋ม  หมู่ที่ 7  ตำบลนาแส่ง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
พิกัด 47QNA369-976 ระวางแผนที่ 4845III

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎรบ้าน นากิ๋ม หมู่ 7 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จำนวน 50 ครัวเรือน ประชากร 200 คน
2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่หมู่บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ 7  ตำบลนาแส่ง

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ดำเนินก่อสร้างโดย  สำนักชลประทานที่  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ลักษณะโครงการ :

- กิจกรรมทำนบดินกว้าง 7.00 ม. ยาว 217.00 ม. สูง 13.00 ม.
- ความจุระดับเก็บกัก 315,000.00 ลบ.ม.

ลุ่มน้ำแม่ปั๊ดมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร และมีรูปร่างเรียวยาวตามแนวของลำห้วยแม่ปั๊ด มีแนวภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวสันปันน้ำ ส่วนทางด้านทิศตะวันนตกมีสันปันน้ำเป็นเนินเขาที่เตี้ยกว่า ลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำมีความลาดเทจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขามีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น มีพื้นที่ราบทางตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำก่อนที่จะบรรจบกับแม่น้ำวัง โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่บ้านนากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง


ผู้ได้รับประโยชน์ :

หมู่ 7 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จำนวน 50 ครัวเรือน ประชากร 200 คน ได้รับประโยชน์ในแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎรบ้าน นากิ๋ม และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่หมู่บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ 7  ตำบลนาแส่ง


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ดำเนินการเสร็จสิ้น และส่งมอบโครงการการบริหารจัดการให้กลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว

 

ความสำเร็จของโครงการ :

- ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน  500 ไร่
- ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง  200 ไร
- เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง
- สามารถบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ำของโครงการ
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด
- สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บริเวณโครงการ

- ราษฎรในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ (25 กุมภาพันธ์ 2554) โดยได้สอบถาม นายสมัคร  โพธิ์แหล่ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด ได้บอกว่า “เมื่อก่อนยังไม่มีอ่างเก็บน้ำ เป็นเพียงฝายน้ำล้น เมื่อถึงฤดูฝน น้ำฝนตกลงมาน้ำก็ไหลออกไปหมด เมื่อถึงฤดูแล้งก็แห้งขอด เพราะไม่มีที่เก็บน้ำเป็นอ่างไว้ เลยถวายฎีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำ และต่อมาก็ได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ที่แนะนำถวายฎีกาคือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สมัยนั้นเป็นนายอำเภออยู่ที่เกาะคา จากนั้นจึงได้อ่างเก็บน้ำนี้เมื่อปี พ.ศ. 2552 ใช้น้ำจากอ่างนี้ไปทำนาปี ทำนาครั้งเดียวต่อไปเพราะน้ำยังไม่พอถ้าจะปลูกพืชฤดูแล้งเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรก็อยากได้ เดียวนี้ก็ขอให้ทำคลองส่งน้ำจากแบบดินเป็นแบบคอนกรีต ต่อไปถ้าน้ำมีเหลือใช้แล้ว เพราะว่าทำนาปีครั้งเดียวก็จะปลูกพืชผลฤดูแล้งไปเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ปัจจุบันใช้น้ำโดยมีการส่งน้ำ ซึ่งมีกรรมการจ่ายน้ำ หากสายไหนจะเอาน้ำก่อนก็ผลัดกันทั่วทั้งหมด ควบคุมบริหารจัดการด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยเสียค่าใช้จ่ายกรณีทำนานี่ก็เก็บข้าวไร่ละปี๊บ โดยข้าวนั้นจะขายให้คณะกรรมการที่ทำงานเอาไว้กองกลาง ไว้พัฒนาอ่างเก็บน้ำ หากต้องซ่อมบำรุงหรือจะทำเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับอ่าง ก็จะใช้เงินก้อนนี้ต่อไป"

 
   


ที่มาของข้อมูล : ภาพ และข้อมูล จากพิธีส่งมอบโครงการฯ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปินรวมใจถวายในหลวง ของสำนักงาน กปร.
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : อบต.นาแส่ง โครงการชลประทานลำปาง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่ โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.