หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดลำปาง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
นายศรีล้วน แลเล็ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน เพื่อช่วยเหลือราษฏรจำนวน 5 หมู่บ้าน ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและปศุสัตว์  สำนักงาน กปร. จึงประสานกับกรมชลประทานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการช่วยเหลือราษฏร โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กองปินพร้อมระบบส่งน้ำ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ
ต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือที่ รล.0005.4/17531 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง
ตั้งอยู่ที่พิกัด 47QNA484-599 ระวางแผนที่ 4846 II

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎรจำนวน 2 หมู่บ้าน 376 ครัวเรือน ประชากร 1,102 คน
2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บ้านแม่กองปินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
กรมชลประทาน
 

ลักษณะโครงการ :

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขามีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น  มีพื้นที่ราบทางตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำก่อนที่จะบรรจบกับน้ำแม่ตุ๋ย โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของราษฎร


ผู้ได้รับประโยชน์ :

บ้านแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 893 ครัวเรือน ประชากร 3,107 คน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎรจำนวน 2หมู่บ้าน 376 ครัวเรือน ประชากร 1,102 คน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง และเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บ้านแม่กองปินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

- ทำนบดินกว้าง 8.00 ม. ยาว 290.00 ม. สูง 15.00 ม. พร้อมอาคารประกอบ
- ความจุระดับเก็บกัก 502,100 ลบ.ม.

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 1,100 ไร่
2. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 350 ไร่ จำนวนทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 893 ครัวเรือน ประชากร 3,107 คน
3. ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในเขตโครงการได้ตลอดปี
4. ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
5. ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร
6. สามารถบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ำของโครงการ

จากการได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านเมื่อคราวได้ร่วมเยี่ยมชมงานและร่วมพิธีมอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ซึ่ง นายสงวน ทองศรี  ผู้ใหญ่บ้านแม่กองปิน อยู่บ้านเลขที่ 162 ม.6  ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  (25 กุมภาพันธ์ 2554) ได้เล่าให้ฟังว่า "แต่เดิมที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำแม่กองปินนั้น  ชาวบ้านจะประสบกับปัญหาในช่วงฤดูแล้งมาก ส่วนฤดูฝนก็เกิดปัญหาน้ำหลากทำให้น้ำท่วมไร่นาและบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหาย เมื่อถึงฤดูแล้งก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งอีก ไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพราะไม่ได้เก็บกักน้ำไว้จึงไม่มีน้ำเพียงพอ  พื้นที่บริเวณตรงนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งเลย แต่พอได้รับพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้สร้างอ่างเก็บน้ำของพระองค์ท่าน ตอนนี้ทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกผลผลิตทางการเกษตรได้  เมื่อก่อนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย หลังจากที่ปีนี้เราได้อ่างมาชาวบ้านก็ได้ทำประโยชน์อย่างที่เห็นแปลงเกษตรนี้  ทำให้ผลผลิตจากเดิมชาวบ้านทำนาได้ประมาณไร่ละ 40-50 ถัง ต่อปี แต่ตอนนี้และในปีนี้เราได้น้ำจากอ่าง จึงได้ผลผลิตประมาณ 80-90 ถัง/ไร่ สำหรับฤดูแล้งก็ได้ปลูกพืชทางการเกษตรอย่างเช่น ถั่วลิสง ข้าวโพด เป็นต้น
บริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นที่ดินว่างเปล่าตอนที่ยังไม่มีอ่าง แต่ตอนนี้ได้รับอ่างเก็บน้ำแล้วราษฎรในหมู่บ้านก็สามารถทำการเกษตรได้ ทำให้มีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น ชาวบ้านในหมู่บ้านทำการเกษตรกว่า 100 ราย พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 350 ไร่ จากแต่เดิมมีเพียงประมาณ 50-60 ไร่ ตอนนี้ชาวบ้านมีความพึงพอใจแล้ว คือ มีน้ำใช้ทำการเกษตร แต่ความต้องการของชาวบ้านคือ แต่ยังมีปัญหาในตอนนี้คือระบบการส่งน้ำ  เพราะว่าเราเป็นระบบคลองดินทำให้น้ำที่เปิดมาเสียหายน้ำซึมไปกับพื้นดิน อย่างส่งมาไกลๆ อย่างนี้เวลาถึงปลายทางทำให้ปริมาณน้ำเหลือน้อยลง  จึงอยากได้ระบบส่งน้ำที่สมบูรณ์ขึ้น
ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีอ่างเราก็ประสบกับปัญหาอุทกภัย แต่มาปีนี้ลำห้วยแม่กองปินไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกแล้ว เปรียบเทียบอย่างลำน้ำแม่หนึ่งมีปัญหาอุทกภัยทำให้ราษฎรเดือดร้อนทุกปี ปีนี้ก็โดนผลประทบอีก แต่สำหรับแม่กองปินตอนนี้ปัญหาอุทกภัยปีที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบเลย  และในปีนี้อ่างเก็บน้ำเก็บน้ำได้เต็มอ่างแล้ว และตอนนี้ชาวบ้านเปิดไปทำเกษตรฤดูแล้งแล้ว  โดยจะจะปลูกข้าวต่อ และปีนี้จะมีรายได้เข้าครัวเรือนละเฉลี่ยไม่ต่ำ 30,000 บาท ต่อครัวเรือน"

 
   


ที่มาของข้อมูล : ชลประทานจังหวัดลำปาง ภาพและเอกสารแจกสื่อมวลชน กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง" จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ครั้งที่ 1/2554
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ สัมภาษณ์นายสงวน ทองศรี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเลขที่ 162 ม.6  ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  บ้านแม่กองปิน โทร. 087-191-3040
ที่อยู่
บ้านแม่กองปิน ม.6  ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.