หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผักชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดตาก

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2550  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผักชีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามที่นายเดชา  เพ็ชรชุม  ผู้ใหญ่บ้านคลองไม้แดง  กับพวก ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา  เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำทุกปี

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1  ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และ การเกษตร จำนวน 700 ไร่
2.เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง ตลอดจนการอุปโภคบริโภค  และการเลี้ยงสัตว์  อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนที่เกิดขึ้นประจำทุกปี

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
กรมชลประทาน
 

ลักษณะโครงการ :
อ่างเก็บน้ำ

ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรโดยรอบโครงการฯ


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ลักษณะโครงการ
1.  กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ
2.  กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้นเป็นอาคารคอนกรีต ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร  ยาว 245.00  เมตร
3.  กิจกรรมทำนบดิน  หลังคันกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 745.00 เมตร  สูง 8.50  เมตร ความจุอ่าง 980.500 ลูกบาศก์เมตร
4.  กิจกรรมท่อส่งน้ำ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร  ยาว 110 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
5.  กิจกรรมงานปลูกหญ้า บริเวณลาดข้างคันดิน

 

ความสำเร็จของโครงการ :

ผลการดำเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จ
โครงการฯ สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน 322 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านคลองไม้แดงและบ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,000 ไร่ ในฤดูฝนและ 600 ไร่ ในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง

 
   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน ,สำนักงาน กปร.


ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.