หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการพัฒนาพี้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้วยลาน บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่ที่ 1 (บ้านป่าเหียง) หมู่ที่ 2 (บ้านโฮ่ง) หมู่ที่ 4(บ้านป่าแงะ) หมู่ที่ 5 (บ้านริมออนใต้) หมู่ที่ 6 (บ้านแม่ผาแหน) หมู่ที่ 7 (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 (บ้านปง) หมู่ที่ 9 (บ้านป่าห้า) ตำบลออนใต้ และพื้นที่บางส่วนของตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง "...ให้กรมประมงพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ โดยพิจารณาจัดตั้งในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ..."
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ได้ทรงมีรับสั่งให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน โดยให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมป่าไม้ และกรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบตามแต่ลักษณะงาน และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ที่มีพระราชดำริไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 ความว่า "...โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินการทั้งในด้านการจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก และในการจัดตั้งสถานีป่าไม้และสถานีประมงขนาดย่อยในพื้นที่นี้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและกำหนดแผนงานให้สอดคล้องเกื้อกูลกันต่อไป ในเรื่องป่าไม้และประมงนั้นขอให้นำผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาดำเนินการ เพราะศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วฮ่องไคร้ฯ มีการดำเนินการในเรื่องของป่าไม้และการประมง และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป..."
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า "...การจัดตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาขึ้น ณ ที่นี้ นับว่าเป็นการเหมาะสมซึ่งได้ใช้น้ำจากต้นน้ำโดยตรงในการดำเนินงาน และจะเป็นสถานที่อบรมการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้ ทั้งในรูปการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและการบริหารการจับปลาที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยผลิตพันธุ์ปลาให้การสนับสนุนพร้อมอยู่แล้ว โดยที่ราษฎรไม่ต้องดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลาเอง เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ปลาของราษฎรเอง พร้อมกันนี้ขอให้ทางราชการนำผลการบริหารการจับปลาและการเลี้ยงปลาขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป..."
 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

หมู่ที่ 8 บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และภูมิประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน
3. จัดการและบริหารแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด
4. แนะนำให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รู้จักการบริหารการประมงอย่างถูกวิธี
5. ส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการที่รับน้ำได้รู้จักวิธีการเลี้ยงปลาที่ถูกหลักทางวิชาการ
6. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนไว้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
 

ลักษณะโครงการ :
เป็นอ่างเก็บน้ำ

ผู้ได้รับประโยชน์ :
เกษตรกรรอบโครงการฯ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

 

 

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

กรมประมงได้ดำเนินการแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน และขยายพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่ และได้จัดตั้งกลุ่มในรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลาและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ พร้อมทั้งได้มีการบริหารการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากแหล่งน้ำและถูกหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จัดให้มีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายราษฎรไปเพาะเลี้ยง  และปล่อยในอ่างเก็บน้ำ ตลอดรวมถึงได้ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยลานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จนกลายเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักนิยมตกปลาจากทั่วประเทศที่นิยมเดินทางไปจัดกิจกรรมตกปลากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้เนื่องจากความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการขยายพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนานาชนิดนั่นเอง และล่าสุดในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยลานมีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านสภาพแวดล้อมและการเพิ่มขึ้นของพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้ประโยชน์ของราษฎรทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กปร. ได้อนุมัติงบประมาณของสำนักงาน กปร. เพื่อให้โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการในแผนงานด้านการป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำของพื้นที่ทางตอนบนของอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่โดยรอบของอ่างเก็บน้ำในหลากหลายกิจกรรมที่มีราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ทั้งนี้เพื่อให้อ่างเก็บน้ำห้วยลานมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ และการคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น้ำในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป.


 
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. www.fisheries.go.th www.chiangmai.go.th/project/hoylan.html

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.