หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไว้ให้มาก เพื่อใช้ในด้านการเกษตรและป้องกันบรรเทาอุทกภัย ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยบรรจุงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาไว้ในแผนงานระยะเร่งด่วนของโครงการพัฒนาแหล่งลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : ู่บ้านป่าเลา ตำบลป่าเลา  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ
2. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง
3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนไว้ใช้บริโภค

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ดำเนินก่อสร้างโดย  สำนักชลประทานที่ 13  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่  สำนักชลประทานที่ 13  ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 

ลักษณะโครงการ :
็โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ คือ อ่างเก็บน้ำมีความจุ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความยาวสันเขื่อน 451 เมตร สูง 28 เมตร สำหรับอาคารประกอบของตัวเขื่อนประกอบด้วยอาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ 76 ลูกบาศก์เมตร อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ระบายน้ำได้วินาทีละ 9.17 ลูกบาศก์ เมตร โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวนทั้งสิ้น 760 ไร่

ผู้ได้รับประโยชน์ :
ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาฯ ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจะเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของ จังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับใช้บริโภค-อุปโภค ใช้ในการผลิตน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครบาลเพชรบูรณ์ และการทำเกษตรกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้นอีกด้วย

   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. ,นสพ.เดลินิวส์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.