หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น
จังหวัดน่าน

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร พื้นที่แหล่งกำเนิดต้นน้ำลำน้ำคาง บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของ แม่น้ำยมตอนบน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำยาว - น้ำสวด” จุดที่เสด็จฯ ทอดพระเนตร มีความสูง 860 เมตร พื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางจากการทำไร่เลื่อนลอยของราษฎร ทำให้พื้นที่ต้นน้ำลำน้ำคาง ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ราษฎรจากหมู่บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ข้าวไร่ ทำนา เก็บหาของป่าและเลี้ยงสัตว์ จำนวน 244 หลังคาเรือน ประชากร 873 คน เป็นชนพื้นเมือง นับถือศาสนาพุทธ และราษฎรบ้านดอยติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาชีพส่วนใหญ่ทำไร่ข้าว ทำสวนลิ้นจี่  เก็บหาของป่าและเลี้ยงสัตว์จำนวน 156 หลังคาเรือน ประชากร 1,235 คน เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านเริ่มตระหนักถึงความเสียหาย ี่เกิดจากการบุกรุกทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอย กรงว่าจะเกิดแผ่นดินเลื่อนไหลลงมาถล่มหมู่บ้านดังที่ได้ทราบข่าวมาแล้วจากพื้นที่อื่น จึงได้เข้าชื่อกันขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้มีการจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรขึ้น เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแนะนำให้ราษฎร ได้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างเหมาะสม  และเลิกบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป  นอกจากนั้นราษฎรยังได้ขอพระราชทาน อาชีพเสริม  โดยมีราษฎรบ้านสบขุ่นจำนวน 25 คน  สมัครเป็นสมาชิกทอผ้า จำนวน 7 คน และสมัครเป็นสมาชิกปักผ้า จำนวน 18 คน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราราชินีนาถ   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญแม่ทัพภาคที่ 3 , ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ผู้แทนกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,ผู้แทนกรมป่าไม้,ผู้แทนกรมชลประทาน, ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร , ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร , ผู้แทนกรมปศุสัตว์ , ผู้แทนกรมพัฒนาชุมชน , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ,ผู้อำนวยการสำนัก บริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  13  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา  โดยขอใช้พื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้ว  บริเวณลำน้ำคาง  บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7  ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน เนื้อที่ ประมาณ 500 ไร่  จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง โดยให้ราษฎรหมู่บ้านสบขุ่น และราษฎร บ้านดอยติ้ว ได้เข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการฯ

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อสนับสนุนโดยการประสานงานและการคุ้มครองป้องกันชุมชน     ให้หน่วยงานร่วมโครงการ ตลอดจนราษฎร ในโครงการ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ซึ่งได้แก่
1.1 จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในที่สูง เพื่อใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางแล้วมาทำประโยชน์ให้เกิดผลผลิตสูงสุด เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ
1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม
1.3 อนุรักษ์สภาพป่าไม้ และพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังมีเหลืออยู่ในพื้นที่ป่า โดยให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในลักษณะของการ ฝึกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
1.4 ฝึกอบรมเกษตรแบบครบวงจร   เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้การใช้ที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดผลผลิตที่เพียงพอ ต่อการเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งให้เรียนรู้การบริหารจัดการในการทำโครงการเกษตรปลอดสารเคมี และยาฆ่าแมลง เรียนรู้ ด้านการตลาดด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น
1.5 ช่วยให้ราษฎรมีงานทำและมีรายได้   เพื่อสนับสนุนรัฐบาล   ในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การกระจายราย ได้ไปสู่ราษฎรในชนบทที่ยังอยู่ใต้เส้นระดับยากจน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่   ด้วยการเคลื่อนไหวในพื้นที่   การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะงานการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากภายนอกประเทศ

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
 

ลักษณะโครงการ :

ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรรอบโครงการ


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

 

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. www.dnp.go.th , www.rid.go.th


ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.