หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองบัวไชยวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่13 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎรในตำบลโนนสังข์
2.เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมประมง
3.เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
4.เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพจากส่วนราชการอื่น ๆ
5.เพื่อพัฒนาและยกฐานะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
กรมชลประทาน , จังหวัดศรีสะเกษ , สำนักงาน กปร.
   

ลักษณะโครงการ : 1.หนองบัวเนื้อที่ 190 ไร่ ชุดลอกลึกเฉลี่ย 1.80 ม. (324,000 ลบ.ม.) ลาดเอียง 1: 2
2.ปลูกหญ้าแฝกควบคู่ไปด้วย 200,000 กล้า
3.สร้างถังสูง 2 แห่ง

ผู้ได้รับประโยชน์ : เกษตรกรตำบลโนนสังและประชาชนบริเวณโดยรอบ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
ระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน อายุสัญญาเริ่ม 9 กันยายน 2548 - 7 มีนาคม 2549 (แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549) หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นสมควรช่วยเหลือโดยการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ หนองบัวและหนองไชยวาน ให้มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝนพร้อมทั้งมีระบบระบายน้ำให้ไหลจากห้วยขะยุงลงไปสู่แม่น้ำมูลได้เร็วขึ้น
   
ความสำเร็จของโครงการ :
เกษตรกรตำบลโนนสังจำนวน 14 หมู่ บ้าน สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว พริก ได้ตลอดปี มีการจัดแบ่งราษฎรในหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นกลุ่มการเกษตรและการประมง มีการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ และบริหารจัดการในการจับสัตว์น้ำขึ้นมาบริโภคตามกติกาของชุมชน มีการจัดแบ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบของแหล่งน้ำให้กับราษฎรที่ทำการเกษตร อย่างเท่าเทียมกันเพื่อการได้รับประโยชน์จากน้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ แหล่งน้ำนี้ยังเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและสนับสนุนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนดีขึ้น
 
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.