โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน
จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงกา

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ
   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบก พลโทวัธนชัย ฉายเหมือนวงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายประวิทย์ สีห์โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายดนุชา สินธุวานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการ 3 สำนักงาน กปร. และนายบุญชนะ กลั่นคำสอน ป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน

 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรสภาพหมู่บ้านและพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านขุนวิน ซึ่งมีประชากรประมาณ 27 ครอบครัว 122 คน ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนแบบเดิม และให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของราษฎร โดยมิให้ผลการพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม และเป็นการหวงแหนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารซึ่งราษฎรได้ร่วมใจกันปฏิบัติกันมาแล้วเป็นอย่างดีไว้ ทั้งนี้โดยทรงเน้นถึงการพึ่งพาตนเองของชุมชนในลักษณะของคนอยู่กับป่าเป็นหลัก
 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดปัญหาการเรียกร้องเอกสารสิทธ์ในพื้นที่ทำกิน ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีสิทธิครอบครองพื้นที่ทำกิน ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีสิทธิครอบครองพื้นที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุก ทำลายป่า และลดปัญหาจากภัยของไฟป่า
3. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารชุมชน

4. เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยของราษฎร
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่

                                                      
 

ลักษณะโครงการ :

การพัฒนาหมู่บ้านขุนวิน ซึ่งมีประชากรประมาณ 27 ครอบครัว 122 คน ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนแบบเดิม และให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของราษฎร โดยมิให้ผลการพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม


ผู้ได้รับประโยชน์ :
ราษฎรหมู่บ้านขุนวิน

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

1. แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    
            1.1 งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
            1.2 งานธนาคารอาหารชุมชน
2. แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า    
             2.1 ปลูกป่าทั่วไป 100 ไร่
             2.2 ปลูกสร้างสวนป่าหวาย 100 ไร่
             2.3 ปลูกป่าไม้ใช้สอย 100 ไร่
             2.4 เพาะชำหญ้าแฝก 50,000 กล้า
             2.5 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 400 ไร่
             2.6 บำรุงป่าไม้ใช้สอย 300 ไร่
             2.7 ทำแนวกันไฟ 5 กม.
             2.8 ฝายต้นน้ำ 30 แห่ง
3. แผนงานบริหารโครงการ    
             3.1 งานอำนวยการและประสานงาน
             3.2 ฝึกอบรม 1 รุ่น

ผลการดำเนินงานปี 2543 – 2544 (กรมป่าไม้)
- อบรม ร.ส.ท.ป. 1 รุ่น
- ปลูกป่าไม้ใช้สอย (ป่า 3 อย่าง) 300 ไร่
- ปลูกป่าเปียก 200 ไร่
- ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่
- บำรุงป่าไม้ใช้สอย 100 ไร่
- บำรุงป่าเปียก อายุ 2-6 ปี 100 ไร่
- บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 100 ไร่
- ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 45 แห่ง
- แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร
- งานรังวัดกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 1 งาน
- งานป้องกันรักษาป่าและไฟป่าโดยชุมชน 1 งาน
- งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 1 งาน
- งานอำนวยการประสานงาน 1 งาน
- งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 งาน

 

ความสำเร็จของโครงการ :

เน้นความต้องการและความสนใจของราษฎร โดยมิให้ผลการพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม และเป็นการหวงแหนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารซึ่งราษฎรได้ร่วมใจกันปฏิบัติกันมาแล้วเป็นอย่างดีไว้ โดยเน้นถึงการพึ่งพาตนเองของชุมชนในลักษณะของคนอยู่กับป่าเป็นหลัก

 
   

 

ที่มาของข้อมูล

-http://board.trekkingthai.com/board//show.php?forum_id=34&topic_ no=112938&topic_id=114248&page=1

- http://www.dnp.go.th/planing/special_project/2545/North/Bankhunwin.html
 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.