ภาพในพื้นที่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก
ประตูระบายน้ำโครงการฯ
ทางระบายน้ำโครงการฯ
ประชุมการจัดการน้ำ
ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
ภาพรวมของโครงการฯ
   


ที่มาของข้อมูล :
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เบอร์ติดต่อ : โทร. 0-7353-8040-2 โทรสาร 0-7353-8042  Email address: oe_kolokbasin@hotmail.com

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.