ภาพในพื้นที่
โครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำน้ำฮูรายทาง)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเปิดโครงการฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเปิดโครงการฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเปิดโครงการฯ
องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ เดินทางมาดูงานบริเวณโครงการฯ
องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ เดินทางมาดูงานบริเวณโครงการฯ
ประชุมเพื่อจัดตั้งกรรมการดูแลโครงการฯ
ป้ายโครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้าตามพระราชดำริ ถ้ำน้ำฮูรายทาง
บริเวณโดยรอบโครงการฯ
บริเวณโดยรอบโครงการฯ
ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แหลงน้ำ
ทางน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.