หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บห้วยป่าลันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงราย

พระราชดำริ ที่ตั้งของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชนผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :
สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือที่  รล 005.4/20836 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2546 ความว่า นายบุญฤทธิ์ วงค์ประเสริฐ ราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน บ้านป่าแดงงามไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       
 
 

ซึ่งทางราษฎรผู้ถวายฏีกา ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการผ่านอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน บ้านป่าแดงงาม เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2546 ความว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเนื่องมาจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ จึงทำให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรได้รับความเสียหาย และผลผลิตที่ได้ตกต่ำ สำนักชลประทานที่ 2 ได้ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหารและโครงการชลประทานเชียงราย
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ พร้อมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ดและราษฎรในพื้นที่ เห็นว่ามีแนวทางช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำในช่วงที่มีมากเกินความต้องการไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนได้และยังมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอด

 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8  ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย            
พิกัด   47QPB 931-643   ระวางแผนที่   4848II
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรจำนวน 1,400 ไร่
2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อบรรเทาอุทกภัย

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 2
 

ลักษณะโครงการ :
- ทำนบดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูง 15.00 เมตร
- ความจุที่ระดับเก็บกัก 701,000 ลบ.ม.

ผู้ได้รับประโยชน์ :
บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8  ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง      

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร โดยก่อสร้างทำนบดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 221 เมตร สูง 10 เมตร ก่อสร้างท่อส่งน้ำฝั่งขวาชนิดท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 78 เมตร พร้อมทางระบายน้ำล้นแบบรางเท กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร สูง 11.61 เมตร

- ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.55 เมตร ยาว 1,180 เมตร ก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้านา เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 2 แท่ง ทอดลอดถนน อาคารน้ำตกอัดน้ำ และทางระบายปลายคลอง

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

1. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 2,100 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 400 ไร่                      
2. เพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้สอยประโยชน์อื่นๆ ของราษฎรจำนวน 1 หมู่บ้าน 117 ครัวเรือน  ประชากร  565  คน
3. บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่
4. เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรให้แก่ราษฎรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ชาวบ้านผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ วัย 71 ปี ผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ (19 พฤศจิกายน 2554) ในการถวายฏีกาว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรับชมข่าวพระราชสำนักที่นำเสนอข่าวการสร้างอ่างเก็บน้ำตามที่ต่างๆ จึงคิดว่าจะช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน จากการประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเนื่องมาจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรได้รับความเสียหาย และผลผลิตที่ได้ตกต่ำอย่างมาก ยิ่งฤดูน้ำหลากก็กักเกบยน้ำไว้ไม่ได้ พอถึงหน้าแล้งก็แห้งแล้งเดือดร้อนหนัก เลยตัดสินใจทำเรื่องถวายฏีกา และเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณพระองค์ท่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริจนแล้วเสร็จ และวันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและรู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ได้เกิดอยู่ในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน"

 
   


ที่มาของข้อมูล : เอกสารแจกโครงการชลประทาน จาก โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 /เอกสารแจกสื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปิน รวมใจ ถวานในหลวง" ครั้งที่ 4/2553 จ.เชียงราย พะเยา สำนักงาน กปร. ภาพถ่ายจากการร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มผู้ใช้น้ำ
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่เพื่อประสานงาน : โครงการก่อสร้าง 2 เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 

 
 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.