ภาพในพื้นที่
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ
จังหวัดเชียงราย

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
แปลงปลูกพืชบริเวณพื้นที่โครงการฯ
แปลงปลูกแบบขึ้นบรรได
บรรยากาศแปลงปลูกพืชผักโดยรอบโครงการฯ
ชาวบ้านร่วมประชุมงาน
แปลปลูกพืชแบบขั้นบรรได
แผนที่โครงการฯ
ปลูกพืชแบบขั้นบรรได
เด็กๆนักเรียนรับของแจกจากเจ้าหน้าที่
นาข้าวขั้นบรรได
ปลูกพืชแบบขั้นบรรได
ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน
ถางหญ้าเตรียมดินปลูกพืช
ถางหญ้าเตรียมดินปลูกพืช
   


ที่มาของข้อมูล : เอกสารผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ จากหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่...........................

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.