ภาพในพื้นที่
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-ขุนกำลัง
จังหวัดพะเยา

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราษฎรบริเวณโครงการฯ
เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับราษฎรชาวเขา
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราษฎรบริเวณโครงการฯ
บริเวณโดยรอบโครงการฯ
แผนที่แสดงอาณาบริเวณของโครงการฯ
บริเวณพื้นที่รอบๆโครงการฯ
บริเวณพื้นที่รอบๆโครงการฯ
   


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ที่อยู่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0-5444-9601 โทรสาร 0-5444-9588

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.