ภาพในพื้นที่
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์
จังหวัดตาก

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
ราษฎรเยาวชนในหมู่บ้าน พื้นที่โครงการฯ
เยาวชนชาวไทยภูเขา
พัฒนาและสร้างชีวิตราษฎรในหมู่บ้านให้ดีขึ้น
อ่างเก็บน้ำของโคงการฯ
แพทย์อาสาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในหมู่บ้านโครงการฯ
ราษฎรเข้าร่วมประชุมในโครงการฯ
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์, คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ที่อยู่...........................

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.