หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  
05.20 น.
คณะสื่อมวลชนพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      
06.15 น.
ออกเดินทางโดยเครื่องบินไทยเที่ยวบินที่ TG 100                                                      
07.25 น.
ถึงสนามบินเชียงใหม่                                    
07.40 น.
ออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ ไปรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดดอยสะเก็ดหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
08.40 น.
ออกเดินทางจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
09.00 น.
เดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ิ
10.00 น.
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
- นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน“ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
10.40 น.
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมกับชมนิทรรศการภายในงาน ได้แก่ ชมนิทรรศการ 84 พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
11.30 น.
นั่งรถพ่วงชมงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาสำนักงานป่าไม้ อ่าง 1
13.30 น.
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการองค์ความรู้เรื่องฝายต้นน้ำลำธารตามพระราชดำริ บริเวณห้องประชุมศูนย์ฯ
14.00 น.
ร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมนิทรรศการสวนหกศูนย์  
14.30 น.
เดินทางไปยังบอร์ดนิทรรศการการประกวดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 
 
- สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
- สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จการประกอบอาชีพ จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
16.00 น.
ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปยังที่พักโรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
18.30 น.
เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังร้านอาหาร The Good View Bar And Restaurant อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
21.00 น.
เดินทางกลับที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
08.00 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น.
เดินทางถึงยังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ด ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่การบริหารจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่
1. โครงการฝายแม่ยา ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2. โครงการฝายป่ารวก ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
3. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
4. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง    
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ
- นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน การจัดพิธีส่งมอบโครงการฯ
- อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้แทนกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ และผลการดำเนินงาน  
- การเสวนาของตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง 4 โครงการ กล่าวถึงความรู้สึกใน การได้รับพระราชทานโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- สานสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยศิลปิน
- พิธีส่งมอบหน้าที่การจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ด
13.30 น.
ออกเดินทางจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดฯ ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
14.30 น.
เดินทางถึงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 
ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่การบริหารจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการพัฒนา แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่
1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ อำเภอเมืองปาน
2. โครงการอ่างเก็บนำแม่กองปิน อำเภอเมืองปาน
3. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า อำเภอแม่เมาะ
4. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง อำเภอเมืองปาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ
- นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน การจัดพิธีส่งมอบโครงการฯ
- อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้แทนกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ และผล การดำเนินงาน
- ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้ทั้ง 4 โครงการ กล่าวถึงความรู้สึก และประโยชน์ที่ได้รับ จากโครงการ ถ่ายภาพร่วมกัน
- สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ณ แปลงเกษตรกร 1 จุด
17.30 น.
ออกเดินทางจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ไปยังที่พักไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
18.30 น.
ถึงที่พักไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องอาหารภายในไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554  
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท จังหวัดลำปาง
10.00 น.
ออกเดินทางจากไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท ชมทัศนียภาพอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอุทยาน
11.00 น.
เดินทางไปยังร้านอินทิรา เซรามิค จังหวัดลำปาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารเรือนแพ
13.00 น.
ออกเดินทางจากจังหวัดลำปาง ไปยังจังหวัดเชียงใหม่
15.00 น. ซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน ทุ่งเกวียน
16.00 น. ถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
17.40 น.
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 115 มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูม
18.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
 

ครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ส่งมอบหน้าที่การบริหารจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ด
อ.เกาะคา จ.ลำปางส่งมอบหน้าที่การบริหารจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.