หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 


1. การจัดสื่อมวลชนสัญจร “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง” ครั้งที่ 6/2554 ไม่ได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ใด

ก. อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า
ข. อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
ค. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
ง. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อเขื่อนแควน้อยว่าอะไร

ก. เขื่อนแควน้อยบำรุงราษฎร์
ข. เขื่อนแควน้อยบำรุงชล
ค. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
ง. เขื่อนแควน้อยบำรุงสุข


3. โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีขนาดความจุสูงสุดกี่ลูกบาศก์เมตร

ก. 650 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. 770 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. 890 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. 960 ล้านลูกบาศก์เมตร


4. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ใด

ก. ตำบลป่าลั่น อำเภอป่าเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข. ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ค. ตำบลป่าลั่น อำเภอป่าแดด จังหวัดพิษณุโลก
ง. ตำบลป่าไร อำเภอป่าดง จังหวัดพิษณุโลก


5. นิทรรศการสัญจร 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ครั้งที่ 10/2554 จัดขึ้นที่ใด

ก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ข. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก
ง. โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.