หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 


1.สื่อมวลชนสัญจร สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง ครั้งที่ 4/2554 จัดขึ้นพื้นที่ใด

ก. พังงา-สุราษฎร์ธานี
ข. สตูล-พัทลุง
ค. ยะลา-นราธิวาส
ง. สงขลา-ปัตตานี


2.ใครเป็นประธานเปิดงาน “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ครั้งที่ 6/2554”  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ข. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ค. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ง. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี


3.ชมรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขา จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539


4.การจัดสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้มีการวางปะการังเทียมที่จังหวัดใด

ก. สงขลา
ข. ปัตตานี
ค. ยะลา
ง. นราธิวาส


5.โครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ชนิดใด

ก. หมู
ข. ไก่
ค. แพะ
ง. นกระจอกเทศ


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.